MP1802 - Llengua Espanyola

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

El curs està dividit en classes teòriques (2 hores a la setmana) i classes pràctiques (2 hores a la setmana) durant un semestre acadèmic. En la teoria es tractaran els diferents punts del temari proposat, unes vegades amb la introducció de la informació de manera magistral i unes altres partint de documentació entregada a l'alumnat. En les classes pràctiques s'alternaran les diferents activitats proposades: debats sobre un tema prèviament convingut (l'alumnat ha de cercar informació sobre el tema establit i en classe es presentaran les diferents argumentacions oposades responent a les preguntes que el professorat-moderador plantejarà sobre el tema), producció de textos (l'alumnat ha de posar en pràctica el que s'ha dit en classe sobre els tipus de textos, els produirà i aquests seran la base del comentari de les característiques pròpies de cada tipologia textual), assistència a conferències (pràctica de la comprensió de l'oralitat), i la realització de xicotets treballs, resolució de problemes ortogràfics... Després dels debats i les conferències s'ha de realitzar una redacció de les conclusions d'ambdues activitats.