MP1802 - Llengua Espanyola

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració i/o exposició de treballs

20%

Criteris de superació

Es realitzarà un examen teoricopràctic en finalitzar el curs amb activitats similars a les realitzades en classe.  Tindrà un valor de 80%.

Les faltes d'ortografia, atesa la matèria de l'assignatura, descomptaran nota (0,50 per cada falta ortogràfica)

També és obligatori realitzar un treball durant el curs, en grup o individual, el qual tindrà un valor de 20% de la nota final.  Qui no ho presente no aprovarà l'assignatura. El treball no és recuperable un cop lliurat i puntuat. 

Ambdues parts es puntuaran sobre 10, després s'hi aplicaran els percentatges de ponderació i se sumaran ambdues notes.


Per a superar l'assignatura, l'alumnat ha de realitzar  l'examen i s'ha d'obtenir un mínim de 5 punts. I és obligatori haver presentat el treball. A l'alumne o alumna que no aprove  l'examen de l'assignatura en la primera convocatòria se li guardarà la nota del treball per a la segona convocatòria.

L'alumne/a que es presenti per primera vegada a l'examen de l'assignaura en la segona convocatòria i no haja lliurat el treball prèviament, podrà fer-ho abans de l'inici de l'examen de la segona convocatòria.

Es considerarà No presentat l'alumne que no realitze l'examen i no haja presentat el treball obligatori.