MP1802 - Llengua Espanyola

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DDUJI10 - Conéixer els diferents registres i usos de la llengua adequats als distints contextos comunicatius.

DDUJI11 - Conèixer i dominar la comprensió i expressió oral i escrita en espanyol.

DDUJI12 - Coneixement de la llengua espanyola a un nivell C1, segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

DDUJI13 - Dominar de formar progressiva els fonaments del llenguatge i dels mecanismes de funcionament del sistema de la llengua espanyola.

Resultats d'aprenentatge

R03.4 - Desenvolupar de forma progressiva els fonaments del llenguatge i dels mecanismes de funcionament del sistema de la llengua.

R03.3 - Conéixer la llengua espanyola, com a mínim, a un nivell C1, segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

R03.2 - Perfeccionar la comprensió i expressió oral i escrita en espanyol.

R03.1 - Dominar els diferents registres i usos de la llengua d'acord amb els distints contextos comunicatius.