DA0225 - Màrqueting Operatiu

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

PRIMERA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA:
 
Examen teòric (5 punts). L'alumne ha de superar els 3 punts perquè li sume l'avaluació contínua. Aquest apartat és recuperable a la segona convocatòria ordinària.
 
Avaluació contínua (5 punts): (aquesta part només es sumarà si se supera l'examen)
 
Elaboració de casos pràctics (2 punts). L'alumne ha d'obtenir almenys 1 punt. Aquest apartat no és recuperable.
Elaboració de treballs acadèmics (3 punts). L'alumne ha d'obtenir almenys 1.5 punts. Aquest apartat és recuperable a la segona convocatòria ordinària.
 
 
 SEGONA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA: Es podrà guardar per aquesta convocatòria aquella part en què s'hage assolit el mínim en primera convocatoria.
 
A la segona convocatòria l'alumne podrà presentar-se a una única prova teoricopràctica on el contingut tindrà un valor total de 8 punts (5 teoria i 3 pràctica) per superar la part suspesa (teoria i / o avaluació contínua de la primera convocatòria) .El alumne haurà de superar la part no superada en la primera convocatòria en els mateixos requisits que en la primera convocatòria (min. 3 a teòric per sumar pràctic i mínim 1,5 a pràctic, i la suma de tots dos després de superar aquests mínims ha de ser 5).
 
Atès el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (TE / PR / LAB / SEM / TUT) que tingue atribuïda la classe en els horaris del LLEU o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es poden exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles.

La nota de l'avaluació contínua es guardarà fins al final de la segona convocatòria ordinària del curs actual. Si un alumne no es presenta a l'examen teòric, en 1a convocatòria, es considerarà com No Presentat (NP).