DA0129 - Dret Mercantil III

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

PRIMERA PART: DRET DE LES OBLIGACIONS I CONTRACTES MERCANTILS

Lliçó 1a. Obligacions i contractes mercantils

 1. Règim especial de les obligacions mercantils en el Dret espanyol: a) solidaritat i mancomunitat; b) exigibilitat de les obligacions pures; c) mora mercantil; d) prescripció de les obligacions mercantil; e) fonts de les obligacions mercantils.
 2. Contracte civil i contracte mercantil. Classificació dels contractes mercantils. Règim bàsic i particularitats con respecte a la teoria general dels contractes del Dret comú: a) representació mercantil; b) perfecció, interpretació i prova dels contractes mercantils.
 3. Problemes actuals de la contractació mercantil: a) tipicitat i atipicitat; b) contractació en sèrie: les condicions generals de la contractació (definició; requisits d'inclusió; control de contingut: clàusules abusives; accions; el Registre de Condicions Generals de la Contractació).

Lliçó 2a. La compravenda mercantil (I)

 1. Concepte i característiques. Referència especial a la mercantilitat de la compravenda.
 2. Perfecció del contracte. Clàusules usuals en el tràfic mercantil.
 3. Objecte del contracte de compravenda.
 4. Contingut del contracte. Obligacions del venedor i del comprador: a) venedor: obligació de lliurament i de sanejament. b) Comprador: obligació de facilitar el lliurament i de pagar el preu.

Lliçó 3a. La compravenda mercantil (II).

 1. Transmissió de la propietat i del risc.
 2. Incompliment del contracte. La "compravenda de reemplaçament".
 3. Compravendes especials: a) vendes de plaça a plaça; b) vendes sobre documents; c) vendes internacionals i els Incoterms; d) vendes a terminis de béns mobles: Llei 28/1998, de 13 de juliol; e) vendes fora de l'establiment (referència); f) referència a les distintes "compravendes especials" regulades en la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista, i la seua incidència sobre el nivell jurídic-privat.
 4. Contractes afins a la compravenda. Permuta. Subministrament. Referència al contracte estimatori.

Lliçó 4a. El contracte de comissió

 1. Concepte i característiques. Mercantilitat de la comissió.
 2. Perfecció del contracte. El rebuig de la comissió.
 3. Contingut del contracte. El privilegi del comissionista.
 4. Altres qüestions: a) comissió de garantia; b) autoentrada del comissionista; c) problemàtica de la "comissió" de transport (remissió).

Lliçó 5a. Contractes de distribució

 1. Significat i contingut. Referència a la normativa concurrencial.
 2. El contracte d'agència comercial.
 3. El contracte de concessió comercial. Concepte, funció econòmica i contingut.
 4. La distribució selectiva.
 5. El contracte de franquícia.
 6. Referència al contracte de mediació o corretatge.

Lliçó 6a. El contracte de transport

 1. Intervenció administrativa en el transport.
 2. El transport en la seua dimensió internacional. Fonts de regulació en atenció al mitjà de transport: transport marítim, terrestre, aeri i multimodal.
 3. El contracte de transport en el Dret espanyol: a) transport de coses: elements personals del contracte (transportista contractual i efectiu; carregador; referència a la figura del destinatari); documentació del contracte: la "carta de port"; contingut; responsabilitat del transportista per pèrdua, avaries i retard; b) transport de persones: règim jurídic.

Lliçó 7a. Els contractes de dipòsit, compte corrent i préstec mercantils

 1. El dipòsit mercantil.
 2. El compte corrent mercantil.
 3. El préstec mercantil.

Lliçó 8a. Contractes bancaris (I)

 1. Les entitats de crèdit: concepte, classes i regulació.
 2. La protecció del client bancari: les normes sobre transparència bancària i la defensa dels consumidors i usuaris.
 3. El compte corrent bancari. El servei de caixa. La transferència.
 4. Els dipòsits bancaris.

Lliçó 9a. Contractes bancaris (II)

 1. El préstec.
 2. L'apertura de crèdit.
 3. El descompte.
 4. El factoring.
 5. El leasing.

Lliçó 10a: Contractes bancaris (III)

 1. Els crèdits documentaris.
 2. Les garanties bancàries.
 3. Les targetes bancàries.
 4. El servei de caixes de seguretat.

Lliçó 11a. Règim jurídic del mercat de valors

 1. Els valors negociables i els instruments financers. Les Empreses de Serveis d´Inversió. Mercat primari i mercats secundaris. La CNMV. Les normes de conducta en els mercats de valors.
 2. Les operacions en els mercats de valors. La comissió bursàtil. El préstec de valors. Les OPS i OPV. Les OPAs. Els contractes de serveis d'inversió.

Lliçó 12a. Els contractes d'assegurances

 1. Aspectes institucionals de l'activitat asseguradora. Estatut jurídic de l'empresa d'assegurances. Ordenació i supervisió pública de les assegurances privades.
 2. El contracte d'assegurança. Concepte i característiques. Classes.
 3. Elements del contracte: els subjectes, el risc i l'interès.
 4. Perfecció i documentació del contracte.

Lliçó 13a. Els contractes d'assegurança (continuació)

 1. Les assegurances contra danys. Doctrina general. L'interès. El principi indemnitzatori. Suma assegurada i valor de l'interès. Les "pòlisses estimades".
 2. Pluralitat d'assegurances: assegurances múltiples; coassegurança.
 3. Determinació del dany.
 4. Subrogació de l'assegurador.

Lliçó 14a. Modalitats de l´assegurança contra danys

 1. Assegurança contra incendis.
 2. Assegurança contra robatori.
 3. Assegurança de transport terrestre.
 4. Assegurança de lucre cessant.
 5. Assegurança de crèdit.
 6. Assegurança de caució.
 7. Assegurança de responsabilitat civil.
 8. Assegurança de defensa jurídica.
 9. La reassegurança.

Lliçó 15 ª. Les assegurances de persones

 1. Classificació.
 2. Assegurances de vida. Modalitats. Elements personals. Especial referència al beneficiari. Delimitació del risc. Contingut i efectes del contracte.
 3. Assegurança d'accidents.
 4. Assegurances de malaltia i assistència sanitària.
 5. Plans i fons de pensions (referència).


SEGONA PART: DRET CONCURSAL

Lliçó 16a: Introducció al dret concursal

 1. La funció del dret concursal.
 2. Els principis bàsics de la Llei Concursal de 2003: a) la unitat legal; b) la unitat de disciplina; c) la unitat de sistema.
 3. Les successives reformes de la Llei Concursal.
 4. Situació legal actual: el Text Refós de la Llei Concursal i la seua reforma.
 5. Els jutges mercantils com a jutges del concurs.

Lliçó 17a: La declaració de concurs (I): pressupostos

 1. El pressupost subjectiu: qualsevol deutor.
 2. El pressupost objectiu: la insolvència.
 3. El pressupost formal: la sol·licitud de declaració de concurs. La distinció entre concurs voluntari i concurs necessari.
 4. Contingut de la interlocutòria de declaració de concurs.
 5. El cas especial dels concursos sense massa.
 6. Tramitació processal del concurs.

Lliçó 18a: La declaració de concurs (i II): efectes

 1. Els efectes sobre el deutor: a) efectes sobre les facultats patrimonials; b) efectes sobre l'exercici de l'activitat professional o empresarial; c) efectes sobre les comunicacions, residència i lliure circulació; d) particular atenció als efectes sobre el deutor persona jurídica.
 2. Els efectes sobre els creditors: a) efectes sobre els procediments individuals; b) efectes sobre els crèdits amb garantia real; c) el tractament especial de la compensació, la suspensió de meritació d'interessos i la interrupció de la prescripció.
 3. Els efectes sobre els contractes pendents d'execució: a) regla general i supòsits especials; b) possibilitats de resolució dels contractes; c) supòsits de rehabilitació de contractes; d) els contractes de treball.

Lliçó 19a: L'administració concursal

 1. Concepte i composició de l'òrgan.
 2. Sobre l'estat actual de la regulació de la figura i la reforma pendent.
 3. L'estatut jurídic dels administradors concursals: a) nomenament; b) acceptació; c) exercici del càrrec; d) retribució; e) responsabilitat; f) cessament.
 4. Les funcions de l'administració concursal. En especial, l'informe de l'administració concursal.
 5. Els auxiliars delegats.

Lliçó 20a: La massa activa del concurs

 1. El concepte de massa activa i els béns que la integren.
 2. La formació de l'inventari de la massa.
 3. La venda de béns de la massa, en particular, la venda de béns afectes a privilegi especial i la venda d'unitats productives. Referència al "pre-pack".
 4. La reintegració de la massa del concurs mitjançant les accions rescissòries: a) concepte de perjudici: regla general i presumpcions; b) legitimació activa i passiva; c) actes no rescindibles; d) procediment; e) altres accions d'impugnació.

Lliçó 21a: La massa passiva del concurs

 1. Concepte de massa passiva. La distinció fonamental entre crèdits concursals i crèdits contra la massa.
 2. La comunicació i el reconeixement de crèdits concursals.
 3. La classificació dels crèdits concursals: a) crèdits amb privilegi especial i amb privilegi general; b) crèdits ordinaris; c) crèdits subordinats.
 4. El llistat de creditors i la seua importància dins de l'informe de l'Administració concursal.
 5. La impugnació de l'informe provisional.

Lliçó 22a: Les solucions del concurs (I): el conveni

 1. Naturalesa del conveni i raons del seu escàs ús en la pràctica.
 2. Reforma legal i supressió de la fase de conveni.
 3. Ampliació del moment per a la presentació de les propostes de conveni: a) subjectes legitimats; b) contingut de les propostes.
 4. Acceptació del conveni per via d'adhesions sense celebració de junta de creditors. Majories necessàries i manera d'exterioritzar-les.
 5. Aprovació judicial del conveni: tramitació i oposició.
 6. Els efectes del conveni.
 7. El compliment del conveni i les conseqüències de l'incompliment.

Lliçó 23a: Les solucions del concurs (i II): la liquidació

 1. L'obertura de la fase de liquidació: supòsits en què procedeix obrir-la i efectes.
 2. Tramitació: sobre les regles especials de liquidació i les regles legals supletòries.
 3. Desenvolupament de les operacions de liquidació: termini i informes.
 4. El pagament dels crèdits als creditors.

Lliçó 24a: La qualificació del concurs

 1. La finalitat de la qualificació. Supòsits en què pertoca.
 2. La distinció entre concurs fortuït i concurs culpable. Supòsits especials i presumpcions de culpabilitat.
 3. Les persones afectades per la qualificació del concurs: els administradors o liquidadors del deutor persona jurídica i els directors generals; referència als còmplices.
 4. La tramitació de la secció de qualificació. Formació de la secció sexta i intervenció dels creditors. Informes de qualificació i oposició del deutor i de les persones afectades. Supressió del dictamen del Ministeri fiscal.
 5. La sentència de qualificació: a) contingut; b) efectes personals i patrimonials: en especial, la inhabilitació i la cobertura del dèficit concursal; c) recursos.

Lliçó 25a: La conclusió i la reobertura del concurs

 1. Les diferents causes de conclusió del concurs. Particular atenció als supòsits d'insuficiència de massa activa.
 2. La rendició de comptes de l'administració concursal i el tràmit d'oposició.
 3. La interlocutòria de conclusió del concurs: publicitat i efectes.
 4. Especial referència a l'exoneració del passiu insatisfet en els concursos de persones físiques. a) origen i regulació actual de la figura; b) pressupost objectiu i subjectiu; c) crèdits no exonerables; d) modalitats: amb subjecció a un pla de pagaments i amb liquidació de la massa activa.
 5. La reobertura del concurs.

Lliçó 26a: El dret preconcursal

 1. Concepte i regulació actual de la preconcursalitat en el Llibre Segon del TRLC: dels acords de refinançament als actuals plans de reestructuració.
 2. Comunicació al jutjat de l'obertura de negociacions amb els creditors: a) finalitat, resolució i efectes; b) pròrroga dels efectes; c) efectes sobre les execucions, sobre les sol·licituds de concurs i sobre els contractes.
 3. Dels plans de reestructuració: a) concepte i crèdits afectats; b) còmput dels crèdits; c) formació de classes i problemes que planteja; sobre la confirmació judicial facultativa; d) aprovació del pla; e) contingut i formalització.
 4. Homologació judicial del pla de reestructuració: a) casos en què resulta preceptiva; sobre els plans no consensuals; b) procediment d'homologació; c) efectes de l'homologació judicial del pla.
 5. Impugnació de la interlocutòria d'homologació del pla: a) diferències en funció de quin tipus de pla s'estiga impugnant; en particular, quan el pla no ha sigut aprovat per totes les classes o pels socis; b) impugnacions especials: homologació amb contradicció prèvia i impugnació o oposició d'efecte limitat.
 6. De l'expert en reestructuracions: a) requisits subjectius; b) casos en què procedeix la seua designació: nomenament obligatori i supòsit especial; c) funcions de l'expert; d) estatut de l'expert.

Lliçó 27a: Sobre el procediment especial per a microempreses del Llibre Tercer

 1. Àmbit d'aplicació.
 2. Especialitats en la tramitació processal.
 3. Obertura del procediment especial.
 4. Efectes de l'obertura del procediment especial.
 5. Procediment de continuació: a) presentació; b) votació i aprovació; c) homologació judicial; d) mesures o mòduls que poden sol·licitar-se en el procediment de continuació.
 6. El procediment especial de liquidació: a) tramitació; b) execució de les operacions; c) mesures o mòduls que poden sol·licitar-se; d) qualificació abreujada.
 7. Conclusió del procediment especial.