DA0129 - Dret Mercantil III

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodología combinarà l'exposició dels continguts teòrics amb la realització d'exercicis pràctics en l'aula, sense perjudici d'altres activitats que el professorat de cada grup puga determinar. Existirà un aula virtual de l'assignatura.