DA0129 - Dret Mercantil III

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Contracte d'aprenentatge

100%

Criteris de superació

L'alumnat haurà de superar les proves segons l´itinerari («A» o «B») triat en el contracte d'aprenentatge. L'itinerari «A» implica la realització d'un examen final en la data oficial, així com la de diverses activitats pràctiques (almenys un cas pràctic i un seminari) durant el curs. L'itinerari «B» exigeix la realització d'un examen final i d'un cas pràctic en la data oficial. S'entendrà sense excepció que els estudiants que presenten en termini el supòsit pràctic proposat pels professors durant el semestre han triat de forma irrevocable l'opció «A», mentres que els que no ho hagen fet hauran de superar l'assignatura d'acord amb l'itinerari «B». D'haver-se optat per l'itinerari «A», les activitats d'avaluació continuada no seran recuperables en la segona convocatòria oficial.

Amb independència de quin siga l'itinerari triat, per a la superació de l'assignatura caldrà, en tot cas, obtindre una nota de 4 sobre 10 en l'examen final de l'assignatura, en qualsevol de les dues convocatòries oficials.

Només figuraran com «presentats» en l'acta aquells estudiants que s'hagueren presentat a l'examen final.

L'estudiantat s'haurà d'examinar amb el professorat del grup en què estiga matriculat. No és possible l'avaluació per part del professorat d'un grup diferent.