DA0123 - Dret Processal Penal

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Capítol I

Història, Política Criminal i Principis

 

Lliçó 1a.- Història, sistemes i política criminal.

 

Capítol II

Pressupostos processals i objecte

 

Lliçó 2ª.- La competència penal.

Lliçó 3a.- Les parts acusadores: El Ministeri Fiscal i els acusadors particular, popular i privat. La víctima del procés.

Lliçó 4ª.- La part acusada i les parts civils.

Lliçó 5ª.- L'objecte del procés.

 

Capítol III

La fase preliminar

 

Lliçó 6ª.- La instrucció el procés: La seva estructura essencial.

Lliçó 7a.- Els actes d'investigació.

Lliçó 8a.- Els actes d'investigació no garantits.

Lliçó 9a.- Els actes d'investigació garantits.

Lliçó 10ª.- Els actes d'investigació garantits basats en les noves tecnologies.

 

Capítol IV

El consentiment i l'evitació del judici

 

Lliçó 11a La Justícia penal negociada.

 

Capítol V

El procés cautelar

 

Lliçó 12ª.- Les mesures cautelars.

Lliçó 13ª.- Mesures cautelars específiques.

 

Capítol VI

La fase intermèdia

 

Lliçó 14a La decisió sobre l'acusació.

 

 

Capítol VII

La fase d'enjudiciament: Judici oral,

Prova i terminació

 

Lliçó 15.- El judici oral: Acusació i defensa.

Lliçó 16a El judici oral: Conformitat i desvinculació.

Lliçó 17ª.- La prova.

Lliçó 18ª.- Els medis de prova.

Lliçó 19ª.- La vista oral i l'acabament de el procés penal.

 

Capítol VIII

Els mitjans d'impugnació

 

Lliçó 20ª.- Els recursos (I).

Lliçó 21ª.- Els recursos (II).

 

Capítol IX

Els efectes del procés

 

Lliçó 22ª.- Cosa jutjada, costes i impugnació.

 

Capítol X

El procés d'execució

 

Lliçó 23ª.- L'execució de les penes.

 

Capítol XI

Els processos ordinaris i especials

 

Lliçó 24ª.- Els processos ordinaris i les especials procedimentals.

Lliçó 25ª.- Processos penals especials regulats fora de la LECRIM i processos civils derivats de fet punible.

 


  

PRÀCTIQUES DE PROCÉS PENAL

 

Disponibles Aula Virtual