DA0123 - Dret Processal Penal

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen oral

70%

Resolució de casos

30%

Criteris de superació


S'entendrà presentat l'estudiant que comparegui a la realització de l'examen teòric.

L'estudiant haurà d'haver superat amb un 3 (sobre un total de 7 punts) l'examen teòric per a poder almenys realitzar l'examen pràctic.

No es guarda per a la segona convocatòria la qualificació obtinguda en qualsevol de les parts de l'examen.