DA0111 - Dret Penal I: Part General

Curs 2 - Anual

Temari

Temari

PRIMERA PART: FONAMENTS DEL SISTEMA PENAL: CONCEPTE, PRINCIPIS, FONTS I LÍMITS

 

Tema 1. El Dret penal.

1. El Codi penal de 1995 i la legislació penal especial.

2. Definició.

3. Naturalesa.

4. Relacions amb altres branques del Dret i amb la criminologia.

5. La norma penal.

 

Tema 2. Fonts del Dret penal.

1. Fonts legals.

2. Fonts extralegals.

 

Tema 3. El Ius puniendi i Principis penals: Principi de legalitat.

1. El seu significat.

2. Regulació positiva.

 

Tema 4. El Ius puniendi i Principis penals: Altres principis penals (I).

1. Principi del fet.

2. Principi de ofensivitat.

3. Principi de culpabilitat.

 

Tema 5. El Ius puniendi i Principis penals: Altres principis penals (II).

1. Principi de prohibició d'excés o proporcionalitat en sentit ampli.

2. Principi de resocialització.

3. Principi d'humanitat de les penes.

 

Tema 6. El Ius puniendi i Principis penals: Altres principis penals (III).

1. Principi d'igualtat.

2. Principi de presumpció d'innocència.

 

Tema 7. El Ius puniendi i Principis penals: Principi ne bis in idem.

 

Tema 8. Concurs aparent de lleis penals.

1. Conflicte de lleis en general.

2. Concurs de lleis penals.

3. Regles de solució.

 

Tema 9. La interpretació de la llei penal.

 

Tema 10. Límits a la llei penal.

1. Límits temporals.

2. Límits espacials a la llei penal.

3. Límits personals a la llei penal.

 

SEGONA PART: TEORIA JURÍDICA DEL DELICTE

 

 

A. PRESSUPOSTOS

 

Tema 11. Plantejament general.

1. Definició de delicte.

2. Classificació dels delictes.

 

Tema 12. Estructura de la teoria jurídica del delicte. Visió de conjunt.

1. Introducció.

2. Estructura de la teoria jurídica del delicte. La circularitat del mètode.

a) El delicte com a acció: la tipicitat.

b) El delicte com a infracció de llei: l'antijuridicitat.

c) El delicte com a retret: la culpabilitat.

d) El delicte com a acció punible: la punibilitat.

 

 

B. FONAMENTS DE LA RESPONSABILITAT PENAL

 

Tema 13. L'acció.

1. Qüestions Generals. Especial referència a la concepció significativa de l'acció.

2. La conducta humana i supòsits d'absència d'acció.

3. Modalitats de conducta:

a) Acció.

b) Omissió.

c) Comissió per omissió.

4. Els elements subjectius com a elements que determinen el sentit d'una acció.

 

Tema 14. Acció i causalitat.

1. Causalitat i delictes de resultat.

2. Les diferents concepcions sobre el problema de la causalitat.

a) Acció i causació.

b) Acció i atribució. Especial referència a la teoria de la imputació objectiva.

3. Noves perspectives: la causalitat com a moment intern de l'acció típica.

 

Tema 15. Fases de realització de l'acció típica (Iter criminis).

1. Actes preparatoris.

2. Formes imperfectes.

3. Consumació.

 

Tema 16. Subjectes.

1. El subjecte actiu:

2. El subjecte passiu.

3. Autoria i participació.

 

Tema 17. L'antijuridicitat.

1. Concepte: la contravenció de la norma com a directiva de conducta.

2. Bé jurídic i principi de ofensivitat.

a) Concepcions materials.

b) Concepció procedimental: el bé jurídic com a justificació del càstig.

3. Tipus de lesió i tipus de perill.

 

Tema 18. La culpabilitat.

1. Concepte i fonament.

2. Funció.

 

Tema 19. La imputabilitat.

1. Concepte.

2. Actio liberae in causa.

 

Tema 20. El dol.

1. Concepte i contingut.

2. Classes.

 

Tema 21. La imprudència.

1. Concepte i contingut.

2. Classes.

 

Tema 22. La necessitat de pena: la punibilitat.

1. Concepte, funció i fonament.

2. Contingut.

 

 

C. SUPÒSITS D'EXCLUSIÓ DE LA RESPONSABILITAT PENAL

 

Tema 23. Causes d'exclusió de la responsabilitat penal.

1. Concepte i naturalesa jurídica.

2. Classes.

 

Tema 24. La legítima defensa.

1. Concepte.

2. Requisits legals.

 

Tema 25. El compliment d'un deure, exercici legítim d'un dret, ofici o càrrec.

1. Concepte.

2. Requisits legals.

 

Tema 26. El consentiment de la víctima.

1. Concepte i abast.

2. Naturalesa: exclusió de la rellevància / exclusió de la il·licitud.

 

Tema 27. L'estat de necessitat.

1. Concepte.

2. Classes.

3. Requisits legals.

 

Tema 28. La por insuperable.

1. Concepte.

2. Requisits legals.

 

Tema 29. Causes d'inimputabilitat.

1. La inimputabilitat: concepte, fonament i conseqüències.

2. Causes d'inimputabilitat:

a) Alteracions psíquiques.

b) Intoxicació plena.

c) Alteracions en la percepció.

d) Minoria d'edat.

 

Tema 30. L'error i el cas fortuït.

1. Concepte d'error.

2. Classes d'error.

a) Error de tipus.

b) Error de prohibició.

3. Concepte de cas fortuït.

 

Tema 31. Causes d'exclusió de la pena.

1. Concepte i fonament.

2. Causes genèriques d'exclusió de la pena (art. 130 CP).

3. Causes específiques d'exclusió de la pena:

a) Excuses absolutòries.

b) Condicions objectives de punibilitat.

c) Requisits de procedibilitat.

 

 

TERCERA PART: CONSEQÜÈNCIES JURÍDIQUES DEL DELICTE

 

Tema 32. La pena.

1. Justificació.

2. Concepte.

3. Funció i fins.

 

Tema 33. Classes de pena.

1. Privatives de llibertat.

2. Privatives de drets.

3. Multa.

 

Tema 34. La execució de las penes privatives de llibertat.

1. Regim penitenciari.

2. Principis bàsics.

3. Formes substitutives de l'execució de les penes privatives de llibertat: Suspensió i llibertat condicional.


Tema 35. La determinació de la pena (I).

1. Regles generals.

2. Fases.

3. Supòsits especials. Concurs de delictes. Delicte continuat i delicte massa.

 

Tema 36. La determinació de la pena (II).

1. Teoria general de les circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal.

2. Atenuants.

3. Agreujants.

4. Mixta.

 

Tema 37. Altres conseqüències jurídiques del delicte.

1. La responsabilitat civil.

2. Costes processals.

3. Comís.

4. Altres conseqüències.

 

 

QUARTA PART: RESPONSABILITAT PENAL DE LES PERSONES JURÍDIQUES

 

Tema 38. Actuacions en nom d'un altre i responsabilitat penal de les persones jurídiques.

1. Actuacions en nom d'un altre.

2. Conseqüències accessòries per a ens sense personalitat jurídica.

3. Règim legal de la responsabilitat legal de les persones jurídiques.

a) Pressupostos de la responsabilitat penal de les persones jurídiques.

b) Penes i altres conseqüències jurídiques imposables a les persones jurídiques.

 

 

CINQUENA PART: PERILLOSITAT I MESURES DE SEGURETAT

 

Tema 39. Estat perillós i mesures de seguretat.

1. Sistemes.

2. La perillositat criminal.

3. Mesures de seguretat: concepte i classes.

4. Aplicació de les mesures de seguretat.

 

 

SISENA PART: DRET PENAL DEL MENOR

 

Tema 40. El sistema penal de menors: La LO 5/2000, de 12 de gener (LORRPM).

1. Qüestions bàsiques.

2. Principis polític-criminals de la LORRPM.

3 Procediment per exigència de responsabilitat penal del menor.

4. Conseqüències jurídiques: Mesures.