DA0111 - Dret Penal I: Part General

Curs 2 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen oral

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

a) L’examen consistirà en una proba teòrica i una altra pràctica, cadascuna de les quals representarà el 40% de la qualificació final.

Opcionalment, l’estudiant podrà fer un examen parcial eliminatori de caràcter voluntari que es qualificarà com “apte/no apte” i tan sols donarà el dret a no examinar-se d’eixa matèria en la proba oral.

b) Prova teòrica y examen pràctic

b. 1 La prova teòrica serà oral y en ella se li faran dues preguntes del temari. La superació de la prova teòrica requereix l’obtenció d’un mínim de 2 punts (sobre 4) i un mínim d’1 en cada una de les dos preguntes.

Als estudiants sels dirà si han superat la prova oral (apte o no apte), acte seguit a la seva realització amb el fi de que sàpiguen si poden realitzar o no l’examen pràctic.

b.2. Per a la realització del cas pràctic es requereix la prèvia superació de la proba teòrica. La superació del cas pràctic requereix també l’obtenció d’un mínim de 2 punts (sobre 4).

c) Així mateix, al llarg del curs acadèmic els estudiants podran participar en distintes activitats complementàries. Sense perjuí de que cada estudiant participi en varies d’elles, haurà de senyalar quina d’elles desitja que sigui avaluada.

Les esmentades activitats estaran acadèmicament dirigides per professors de l’àrea y suposaran el 20% de la qualificació final, que tan sols se sumarà a la definitiva en el cas de que l’estudiant haguera superat la proba oral y el examen pràctic amb un 5. Aquestes activitats tenen la condició de "no recuperable". El contingut de les mateixes s’anunciarà en el aula virtual al principi de curs.

Els estudiants que no participen en alguna activitat complementaria tan sols podran aspirar a una qualificació màxima de 8.

La nota global serà la suma de las qualificacions obtingudes en la proba oral, en el cas pràctic i, en el seu cas, en la realització de les activitats acadèmicament dirigides.

L’alumne es considerarà presentat tan sols en el cas de que realitzi la proba teòrica oral.

La superació del examen parcial exonera de ser examinat d’eixa matèria en les dues convocatòries oficials del curs acadèmic en el que es realitza la proba. El mateix regis per a la puntuació obtinguda en la realització dels treballs acadèmics. Les qualificacions obtingudes en les probes finals (oral y pràctica) no es guarden per a la segona convocatòria.