DA0111 - Dret Penal I: Part General

Curs 2 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

52 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 67,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 67,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E18 - Capacitat per a analitzar el sistema de garanties penals i les seues institucions bàsiques i aplicar-lo als diversos àmbits d’actuació i especialitats.

E20 - Adquisició d’una consciència crítica en l’anàlisi de l’ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

G7 - Resolució de problemes

Resultats d'aprenentatge

Resolució de qüestions elementals de la teoria jurídica del delicte que permeta als estudiants abordar, amb posterioritat, l’estudi dels tipus penals concrets, previstos en el Llibre II del Codi Penal

Identificar i analitzar un problema de dret penal per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Conèixer els principis i fonaments del sistema penal espanyol.

Analitzar la coherència dels judicis propis i aliens, de forma argumentativa i valorar les seues implicacions i conseqüències en l’àmbit juridicopenal.