DA0104 - Dret Romà (Ciències Jurídiques Bàsiques)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Activitat a avaluar

Valor

%

Proves finals

8

80

Treballs acadèmics

2

20

TOTAL (sumatori)

10

100%

   El sistema d´avaluació de l´assignatura  Dret Romà es compon de dues activitats: la realització de la Prova Final i lexecució de Treballs Acadèmics.

Per superar l'assignatura, tant a la primera convocatòria ordinària (gener), com a la segona (juny), cal superar la Prova Final. A cada curs acadèmic i per a cadascuna de les convocatòries, els criteris de superació de la Prova Final s'incorporaran i especificaran a l'enunciat de la Prova.

La realització/execució de l'activitat de Treballs Acadèmics està prevista per al primer semestre del curs corresponent, és a dir, es desenvoluparà durant el període lectiu de l'assignatura i no és recuperable. Els resultats obtinguts als Treballs Acadèmics realitzats es conserven durant tot el curs, és a dir, s'incorporaran a la qualificació que, si escau, obtindria l'estudiant que realitzés les Proves Finals a la segona convocatòria ordinària.

L'estudiant que no hagi realitzat el Treball Acadèmic a la data prevista en període lectiu de primer semestre, només podrà optar a ser avaluat sobre el 80% de la nota que correspon a la Prova Final.

Per a cada curs acadèmic, el professorat de l'assignatura perfilarà a l'Aula Virtual en què consistiran els Treballs Acadèmics.

Es considerarà que un estudiant no s'ha presentat a la corresponent convocatòria de l'assignatura quan:

1.- Havent realitzat els Treballs Acadèmics, no es presenti a la Prova Final.

2.- No realitza els Treballs Acadèmics ni es presenta a la Prova Final.

L'assignatura es considera superada quan s'obtingui una qualificació igual o superior a 5 (aprovat).