MD1765 - Medicina Regenerativa y Terapia Génica

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Es consideren les següents activitats presencials:

 

Classes teòriques: S'hi inclouen 35 temes recolzats en presentacions, amb una visió aplicada i fomentant la participació activa de l'alumne durant aquestes.

 

Seminaris i pràctiques: Es realitzaran seminaris i pràctiques en què els i les alumnes, en grups petits, aplicaran els coneixements adquirits per a l'anàlisi i la discussió de casos clínics de teràpia gènica i cel·lular.

 

Tutories: presencials o no, en horari a convenir per a orientació, seguiment de laprenentatge i resolució de dubtes.

 

Treball autònom de lalumne: Preparació per part de lalumnat del material necessari per als treballs a realitzar en seminaris i pràctiques, cooperatiu i dirigit en grups reduïts. En aquest temps l'alumnat ha de desenvolupar diverses habilitats pràctiques útils per al seu procés d'ensenyament-aprenentatge: maneig adequat de fonts bibliogràfiques, criteri per a l'anàlisi i elecció adequada de continguts, desenvolupament de qualitats expressives per manejar i transmetre aquests coneixements, capacitat de col·laboració en un treball en grup, etc. Aquest treball culminarà amb la seva exposició pública.

 

Estudi personal de l'estudiant i estudianta: aquest temps inclou tot l'aprenentatge personal de l'alumnat no consignat en apartats anteriors, el correcte aprofitament del qual serà comprovat mitjançant les proves d'avaluació.

 

En el desenvolupament de les activitats formatives i el procés avaluatiu s'empraran plataformes virtuals sempre que s'estime oportú.

 

Durant el curs 2015-16, les 60 hores d'activitats es distribueixen d'acord amb la taula següent:

Activitats

 

Ensenyaments teòrics

Hores presencials

 

37.5

Hores no presencials

 

Seminaris (Problemes)

 

9

0

 

Pràctiques (Laboratori)

 

6

 

0

 

Tutories

 

4.5

 

0

 

Avaluació

 

3

 

0

 

Treball personal

 

0

 

135

 

 

60

 

90