MD1765 - Medicina Regenerativa y Terapia Génica

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

Per a l'avaluació s'utilitzaran els tipus de proves següents:

 

Examen de continguts teòrics 60% (Examen tipus multi-resposta).

Treballs derivats de les Pràctiques i Seminaris, incloent l'actitud i participació de l'alumnat durant el desenvolupament de les classes: 40%

 

Per superar l'assignatura:

 

1. Es requerirà lassistència a un 80% de les pràctiques i seminaris per aprovar lassignatura.

 

2. Lalumnat realitzarà treballs derivats de pràctiques i seminaris, que contribuiran a un 40% de la nota. L'actitud i la participació en les activitats proposades s'avaluarà de forma contínua durant el desenvolupament de seminaris i pràctiques, podent contribuir a la nota final dels treballs.


3. Es realitzarà una prova escrita per avaluar l'assimilació de coneixements teòrics la qualificació dels quals contribuirà a la nota global en un 60%.

 

La nota mínima de cadascuna de les proves o globalment que s'exigeix a l'estudiantat per superar l'assignatura són el 50% de cada part, la Teràpia Gènica i la Medicina Regenerativa (3 punts sobre 6 en teoria i 2 sobre 4 en seminaris i pràctiques).

 

Es considera presentat en una convocatòria aquell alumne que ha realitzat l'examen escrit.

 

Es consideren activitats no recuperables els seminaris i les pràctiques de l'assignatura. Hi ha un límit de faltes d'un 20% de les activitats obligatòries per poder aprovar la matèria.

En última instància, primaran els criteris d'avaluació establerts i informats pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i els tipus d'avaluació establerts a l'apartat avaluació del verifica