MD1764 - Malalties Hematològiques i Oncològiques

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

A) BLOC ONCOLOGIA

TEMA 1: Introducció a l'Oncologia. Biologia, genètica, història natural del **Cancer
TEMA 2: Epidemiologia i prevenció del càncer
TEMA 3: Principis de Quimioteràpia i Hormonoteràpia
TEMA 4: Principis de cirurgia oncològica
TEMA 5: Principis de Radioteràpia 

TEMA 6: Metodologia de treball en Oncologia. Classificació oncològica
TEMA 7: Estudi d'extensió i factors pronòstics
TEMA 8: Consell Genètic i Càncer.
TEMA 9: Urgències oncològiques. Tractament de suport
TEMA 10: Melanoma
TEMA 11: Tumor d'ovari
TEMA 12: Tumors cerebrals
TEMA 13: Sarcomes
TEMA 14: Tumors Urològics I: Pròstata- Bufeta
TEMA 15: Tumors Urològics II: Tumors renals-Tumors Germinals
TEMA 16: Càncer d'endometri i cèrvix
TEMA 17: Tumors ORL
TEMA 18: Càncer de mama

TEMA 19: Tumors Digestius I
TEMA 20: Tumors Digestius II
TEMA 21: Càncer d'origen desconegut
TEMA 22: **Cancer del sistema endocrí
TEMA 23 Càncer de pulmó

B) BLOC HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA

Tema 1: Presentació.Especialitat d'Hematologia i Hemoteràpia. Hematopoiesis
Tema 2: Anèmies: Concepte i classificació
Tema 3: Anèmies microcítics i normocítics.
Tema 4: Anèmies macrocítics i megaloblàstiques.
Tema 5: Anèmies hemolítiques adquirides: AHAI. HPN.
Tema 6: Anèmies hemolítiques hereditàries: Memb, Enz, Hbpaties.
Tema 7: Anèmies hemolítiques hereditàries: Talasemies.
Tema 8: Alteracions quantitatives de sèrie blanca i plaquetar
Tema 9: Insuficiències medul·lars: Anèmia aplásic. Aplàsia de Fanconi. Agranulocitosi
Tema 10: Síndromes Mielodisplàstiques.
Tema 11: Leucèmies Agudes: Generalitats i Leucèmia linfoblástic
Tema 12: Leucèmies Agudes: Leucèmia mielobástic i leucèmia promielocític
Tema 13: SMPc: Leucèmia Mieloide Crònica .
Tema 14: SMPc: Altres Síndroms mieloproliferatius crònics
Tema 15: SLPC d'expressió leucèmica: LLC
Tema 16: Altres SLPC d'expressió leucèmica B i T.
Tema 17: Limfomes: Generalitats. Limfoma de Hodgkin
Tema 18: Limfomes No Hodgkin
Tema 19: Diagnòstic diferencial de gammapaties monoclonals: Mieloma Múltiple
Tema 20: M. Waldeström. Amiloidosis. Altres gammapaties monoclonals
Tema 21: Afèresi terapèutica.
Tema 22: Trasplantament de progenitors hematopoètics
Tema 23: Grups sanguinis i immunohematologia: EHRN
Tema 24: Medicina Transfusional. Hemoderivats.
Tema 25: Fisiologia de l'hemostàsia i DD de trastorns de coagulació.
Tema 26: Patologia plaquetar.Trombopaties i trombopenies. PTI.
Tema 27: Malaltia tromboembòlica i trombofilia
Tema 28: Terapèutica antitrombótic: anticoagulants i antiagregants
Tema 29: Patologia congènita de la coagulació: Hemofílies i malaltia de von Willebrand
Tema 30: Patologia adquirida de la coagulació: CID, hepatopatía i altres

C) BLOC FARMACOLOGIA

Tema I: Principis farmacològics de la quimioteràpia i hormonoterapia.
Tema II: Principis farmacològics dels nous agents. Ac monoclonals.


D) BLOC FÍSICA

Tema I. Bases físiques en el diagnòstic i tractament hemato-oncològic