MD1764 - Malalties Hematològiques i Oncològiques

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

59 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

AER01 - Mostrar actituds professionals adequades.

AER10 - Professionalisme. Mostrar els principis del respecte cap als altres, l'empatia, la compassió, l’honestedat, la integritat, l'altruisme, la confidencialitat i l’excel·lència professional. Han d’estar preparats per a defensar els seus valors professionals en la societat actual.

CB03 - Biofísica.

CB29 - Aparells i sistemes. Creixement, maduració i envelliment dels diversos aparells i sistemes.

CB36 - Creixement cel·lular. Conèixer les alteracions del creixement cel·lular.

CB38 - Radiacions. Conèixer els fonaments de la interacció de les radiacions amb l'organisme humà.

CB39 - Radioteràpia. Conèixer els principis i indicacions de la radioteràpia.

DP02 - Aprenentatge autònom.

EP01 - Principis generals de la investigació del pacient.

EP02 - Proves de diagnòstic del laboratori. Proves funcionals.

EP03 - Diagnòstic per la imatge.

EP04 - Investigació clínica.

EP07 - Anatomia patològica. Reconèixer amb mètodes macroscòpics, microscòpics i tècniques d'imatge la morfologia i estructura de teixit, òrgans i sistemes.

EP08 - Biologia molecular. Conèixer els marcadors bioquímics, citogenètics i de biologia molecular aplicats al diagnòstic clínic.

FSS06 - El metge com a membre d’un equip multidisciplinari. Ser conscient de la utilitat de treballar conjuntament amb altres professionals sanitaris en la prevenció, el diagnòstic i el tractament del pacient, i de desenvolupar el treball en equip.

HC01 - Anamnesi del pacient i/o dels seus familiars.

HC02 - Exploració física. Ser capaç de realitzar una exploració física general i per sistemes, apropiada a l’edat del pacient, al sexe, a l’estat mental i físic, d’una manera completa i sistemàtica..

HC03 - Valoració de l’estat general.

HC15 - Interpretar els resultats de l’anamnesi, de l’examen físic i de les exploracions complementàries.

HC17 - Establiment d’un pla d’actuació. Capacitat d’establir un pla d’actuació considerant les necessitats del pacient i de l’entorn familiar i social, que implique tots els membres de l’equip de salut.

HC18 - Registre de les troballes.

HC24 - Patologia tumoral. Conèixer la malaltia tumoral, el seu diagnòstic i maneig.

HC25 - Patologia sanguínia i hematopoètica. Saber reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de la sang.

PP06 - Radiologia.

PP07 - Cirurgia general i primeres cures.

PP09 - Col·locació de vies i administració de medicació.

RJC01 - Raonament clínic.

RJC03 - Judici crític i capacitat per a fer front a la incertesa i l’error en la presa de decisions.

RJC05 - Ser capaç de prioritzar.

SP01 - Reconèixer les causes de la malaltia i les amenaces per a la salut dels individus i poblacions de risc.

SP02 - Habilitat per a establir, basant-se en la millor evidència disponible, estratègies individualitzades que reduïsquen els riscos en els pacients. Habilitat per a avaluar la qualitat assistencial.

SP09 - Protecció radiològica. Ser capaç d’aplicar els criteris de protecció radiològica en els procediments diagnòstics i terapèutics amb les radiacions ionitzants.

TP01 - Principis generals per al tractament del pacient.

TP03 - Hemoderivats.

TP05 - Anestèsia i control del dolor.

TP06 - Psicològics.

TP08 - Radioteràpia.

TP15 - Cures cròniques.

TP18 - Derivació del pacient. Saber reconèixer les necessitats d’un pacient donat d’alta.

TP19 - Hemorràgia i trombosi. Ser capaç de controlar l’hemorràgia quirúrgica i conèixer la profilaxi tromboembòlica.

TP21 - Terapèutica. Conèixer i saber utilitzar els fàrmacs analgèsics, antineoplàsics, antimicrobians i antiinflamatoris.

HC16 – Portar a terme una orientació diagnòstica. Ser capaç: - D’analitzar tota la informació disponible. - De definir sindròmicament el pacient i prioritzar les opcions diagnòstiques.

TP16 -Cures pal·liatives. Conèixer: - Les cures pal·liatives en règim d’ingrés o domiciliaris. - El paper dels centres sociosanitaris. - El control de les cures domiciliàries. - Les estratègies per a alleujar els símptomes molestos o dolorosos del pacient terminal. - El paper de la família. - Les necessitats psicològiques i ambientals del pacient terminal. - Les tècniques de suport al pacient moribund i al seu entorn.

TP17 -Teràpies alternatives o complementàries. - Conèixer els principis generals de les teràpies alternatives o complementàries. - Saber valorar el possible efecte d’aquestes teràpies quan s’associen als tractaments convencionals (acupuntura, massatge terapèutic, homeopatia, musicoteràpia, medicina naturista, osteopatia, quiropràxia, bioretroalimentació, etc.).

Resultats d'aprenentatge

TP18 – Derivació del pacient. Saber reconèixer les necessitats d'un pacient donat d'alta. Ser capaç de valorar la: derivació d'un pacient estable derivació d'un pacient inestable; derivació d'un pacient que necessita suport sociosanitari; el sistema d'emergències mèdiques.

TP17- Teràpies alternatives o complementàries. Conèixer els principis generals de les teràpies alternatives o complementàries. Saber valorar el possible efecte d’aquestes teràpies quan s’associen als tractaments convencionals (acupuntura, massatge terapèutic, homeopatia, musicoteràpia, medicina naturista, osteopatia, quiropràxia, bioretroalimentació, etc.).

TP06 – Psicològics. Ser capaç de: detectar estats emocionals associats a altres quadres clínics que comprometen la seua evolució; conèixer les diverses tècniques de psicoteràpia.

RJC05 – Ser capaç de prioritzar. Ha de: conèixer perfectament la diferència entre el concepte d’important i el d’urgent; aprendre a desenvolupar l’activitat assistencial tenint en compte la importància i la urgència, tant del procés que afecta el malalt com de tots els factors que l’envolten (personals, familiars, socials, ètics); saber prioritzar compaginant la utilització de guies i protocols amb els coneixements adquirits per l’experiència i la iniciativa pròpia; aprendre a saber utilitzar el temps propi per a traure el màxim profit a qualsevol activitat (assistencial, científica).

RJC03 – Judici crític i capacitat de fer front a la incertesa i l’error en la presa de decisions. Ser capaç de: reconèixer un cert grau d’incertesa en qualsevol acte mèdic i, per tant, susceptible de ser millorat o modificat; reconèixer i acceptar que el coneixement científic és canviant; reconèixer i acceptar les pròpies limitacions; fer front a la incertesa mitjançant la utilització de les fonts de coneixement a l’abast, l’ajuda dels companys, la iniciativa pròpia i la capacitat de decisió; escoltar i analitzar les opinions dels pacients i familiars; admetre opinions d’altres col·legues, contràries a l’opinió pròpia; ser receptiu als canvis en la presa de decisions; assumir els errors en la presa de decisions, quan aquests es produeixen després d’un raonament clínic adequat i d’haver analitzat tota la informació a l’abast.

RJC01 – Raonament clínic. Ser capaç de: recollir i interpretar tota la informació obtinguda per l’anamnesi, l’exploració física i les exploracions complementaries; valorar la rellevància de cada símptoma i signe en la malaltia actual; conèixer les limitacions de les exploracions complementàries i la interpretació quan el resultat obtingut no es correspon amb les dades clíniques; conjurar tots els signes i símptomes en un o en diverses síndromes i confeccionar un diagnòstic diferencial raonat i en funció del pacient atès; identificar la problemàtica del pacient i saber prioritzar els problemes, segons la gravetat i la urgència; reconèier les limitacions pròpies (desconeixement, falta d’experiència) amb la finalitat de sol·licitar la col·laboració d’altres col·legues.

FSS06 – El metge com a membre d’un equip multidisciplinari. Ser conscient de la utilitat de treballar conjuntament amb altres professionals sanitaris en la prevenció, diagnòstic i tractament del pacient, i desenvolupar el treball en equip.

DP02 – Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l’aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.

CB29 – Aparells i sistemes. Creixement, maduració i envelliment dels distints aparells i sistemes.

CB18 – Epidemiologia i Salut Pública. Ser capaç de: tenir els fonaments científics i les bases operatives de la metodologia epidemiològica aplicada a les necessitats professionals del metge general; conèixer i ser capaç d’aplicar els mètodes assistencials i d’investigació, propis de la medicina preventiva actual; tenir una visió sanitària envers les prioritats de la població en matèria de salut pública.

CB13 – Formes d’emmalaltir. Ser capaç de: identificar i conèixer les causes de les principals patologies i el seu diagnòstic en els següents sistemes i aparells: circulatori, respiratori, nerviós, digestiu, urinari, locomotor, endocrí i metabòlic, immunològic, sanguini, reproductor i pell i òrgans dels sentits; identificar processos biològics específics de la dona, conèixer els signes i símptomes de les principals malalties fins al final del creixement i desenvolupament; identificar els fonaments dels trastorns psíquics; conèixer la història natural i com i quan intervenir en el seu pronòstic.

CB11 – Etiologia i patogènia. Conèixer les causes de la malaltia i formes d’emmalaltir.

CB03 – Biofísica. Conèixer els fenòmens i mecanismes físics en l’escala molecular, cel·lular i orgànic dels estats de salut i malaltia; conèixer i aplicar els conceptes, mètodes i tècniques de la biofísica en l’estudi de les funcions de l’organisme humà; conèixer les bases físiques de les tècniques de diagnosi i teràpia.

TP21 - Terapèutica. Conèixer i saber utilitzar els fàrmacs analgèsics, antineoplàstics, antimicrobians i antiinflamatoris.

TP19 - Hemorràgia i trombosi. Ser capaç de controlar l'hemorràgia quirúrgica i conèixer la profilaxi tromboembòlica.

TP16 - Cures pal·liatives.

TP15 - Cures cròniques.

TP12 - Actuació precoç.

TP08 - Radioteràpia.

TP05 - Anestèsia i control del dolor.

TP04 - Cirurgia.

TP03 - Hemoderivats.

TP02 - Fàrmacs.

TP01 - Principis generals per al tractament del pacient.

SP09 - Protecció radiològica. Ser capaç d'aplicar els criteris de protecció radiològica en els procediments diagnòstics i terapèutics amb les radiacions ionitzants.

SP05 - Desenvolupament d'estratègies de salut i screening. Salut laboral. Seguretat alimentària. Conèixer com intervé el medi ambient en l'estat de salut i les conseqüències que comporta.

SP04 - Implementació d'accions preventives per a promocionar la salut tant a nivell individual com poblacional. Ser capaç de: - Conèixer els conceptes i criteris econòmics bàsics que condicionen la pràctica assistencial. - Conèixer conceptes de demografia i de variabilitat biopsicosocial. - Conèixer el funcionament del sistema públic de salut sensibilitzant en la població del risc que comporta no recórrer, en determinades circumstàncies, a l'ajuda mèdica. - Promocionar l'adherència al tractament amb la valoració de les motivacions del o la pacient per a acceptar el seguiment d'instruccions mèdiques i les conseqüències de la no adhesió a aquest.

SP03 - Col·laborar amb altres professionals i institucions a fi de promocionar la salut i prevenir malalties. Ser capaç de: - Col·laborar amb professionals sanitaris, educadors i educadores i responsables de l'administració pública. - Integrar els components de la protecció de la salut (medi ambient i aliments) en la valoració prognòstica. - Reconèixer i utilitzar les eines de planificació i priorització en el servei públic de salut. - Conèixer les bases científiques, riscs i l'aplicabilitat de les medicines alternatives.

SP01 - Reconèixer les causes de la malaltia i les amenaces per a la salut dels individus i poblacions de risc. Ser capaç de: - Conèixer els problemes de salut pública prioritaris en la comunitat. - Conèixer els components de l'educació sanitària. - Utilitzar adequadament el consell mèdic. - Reconèixer els factors psicològics, físics o conductuals presents en el desencadenament i el manteniment d'una malaltia, com ara el tabaquisme, drogodependències, sedentarisme, falta de protecció solar, alteracions alimentàries... - Identificar els signes i símptomes de la malaltia per al seu diagnòstic precoç. - Conèixer la validesa i el significat dels diversos procediments utilitzats en el diagnòstic precoç de les malalties específiques.

PP09 - Col·locació de vies i administració de medicació.

PP07 - Cirurgia general i primeres cures.

PP06 - Radiologia.

HC25 - Patologia sanguínia i hematopoètica. Saber reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de la sang.

HC24 - Patologia tumoral. Conèixer la malaltia tumoral, el seu diagnòstic i maneig.

HC18 - Registre de les troballes.

HC17 - Establiment d'un pla d'actuació.

HC16 - Fer una orientació diagnòstica.

HC15 - Interpretar els resultats de l'anamnesi, de l'examen físic i de les exploracions complementàries.

HC03 - Valoració de l'estat general.

HC02 - Exploració física. Ser capaç de realitzar una exploració física general i per sistemes, apropiada a l'edat del pacient, al sexe, a l'estat mental i físic, d'una manera completa i sistemàtica.

HC01 - Anamnesi del pacient i/o dels seus familiars.

EP09 - Anàlisis clíniques. Saber com obtenir i processar una mostra biològica per al seu estudi mitjançant els diferents procediments diagnòstics.

EP08 - Biologia molecular. Conèixer els marcadors bioquímics, citogenètics i de biologia molecular aplicats al diagnòstic clínic.

EP04 - Investigació clínica.

EP03 - Diagnòstic per la imatge.

EP02 - Proves de diagnòstic del laboratori. Proves funcionals.

EP01 - Principis generals de la investigació del pacient.

CB39 - Radioteràpia. Conèixer els principis i indicacions de la radioteràpia.

CB38 - Radiacions. Conèixer els fonaments de la interacció de les radiacions amb l'organisme humà.

CB36 - Creixement cel·lular. Conèixer les alteracions del creixement cel·lular.

CB17 - Terapèutiques complementàries

CB16 - Cirurgia.

CB12 - Causes exògenes.