MD1763 - Endocrinologia i Sistema Immune

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1. Anatomia del sistema endocrí. Òrgans i glàndules endocrines

Generalitats del sistema endocrí: funcions, glàndules endocrines vs. exocrines. Eix hipotàlem-hipofisari. La hipòfisi o glàndula pituïtària: desenvolupament embrionari i anatomia. L'hipotàlem: desenvolupament embrionari, anatomia i relacions anatòmiques. Vascularització: el sistema porta hipotàlem-hipofisari. La epífisi o glàndula pineal: desenvolupament embrionari, anatomia, vascularització i innervació. Les glàndules tiroides i paratiroides: desenvolupament embrionari, anatomia, vascularització i innervació. Les glàndules suprarenals o adrenals: desenvolupament embrionari, anatomia, vascularització i innervació. Alteracions anatòmiques de les glàndules endocrines.

Tema 2. Histologia del sistema endocrí.

Tema 3. Principis fisiològics del sistema endocrí.
Naturalesa de les hormones. Química de les hormones. Mecanismes d'acció hormonal. Determinació de concentracions hormonals en sang.

Tema 4. Hormones hipofisiàries i el seu control per l'hipotàlem.
Hipòfisi i la seua relació amb l'hipotàlem. Funcions fisiològiques de les hormones adenohipofisiàries. Funcions fisiològiques de les hormones de la hipòfisi posterior.

Tema 5. Hormones tiroïdals i paratiroïdals. 
Formació i secreció de les hormones tiroïdals. Funcions de les hormones tiroïdals en els teixits. Regulació de la secreció d'hormona tiroïdal. Malalties del tiroide: hipertiroïdisme i hipotiroïdisme. Hormona paratiroïdal, calcitonina, metabolisme del calci i del fosfat, vitamina D, ossos i dents.

Tema 6. Hormones corticosuprarenals.
Química de la secreció corticosuprarenal. Funcions dels mineralocorticoides. Aldosterona.

Tema 7. Medul·la adrenal.
Adrenalina i noradrenalina. Valor de la medul·la suprarenal per al funcionament del sistema nerviós simpàtic.

Tema 8. Hormones pancreàtiques.
Funcions de les hormones secretades pel pàncrees en els teixits. Regulació de la secreció de les hormones del pàncrees. Control de la glucèmia.

Tema 9. Bases anatòmiques del sistema immune. Mètodes inmunològics.
Anatomia de la melsa, ganglis limfàtics i medul·la òssia. Sistemes immunitaris regionals. Identificació i aïllament de poblacions cel·lulars. Identificació i purificació de proteïnes. Anticossos monoclonals.

Tema 10. Histologia dels òrgans limfàtics.
Cèl·lules del sistema limfàtic: fenotips i marcadors CD.
Limfòcits i cèl·lules presentadores d'antigen. Gots, teixit limfàtic difús i nòduls limfàtics. Histo-fisiologia de ganglis limfàtics: arquitectura (escorça-medul·la) i tipus cel·lulars. L'Estafa, la barrera hemato-*timica i la “educació” de limfòcits T. Histologia de la melsa.

Tema 11. Immunitat innata.
Barreres contra la infecció. Mecanismes moleculars i cel·lulars de la resposta immune innata. Funcions de la resposta immune innata.

Tema 12. Sistema immune adaptatiu.
Molècules del sistema immune adaptatiu. Resposta immunitària adaptativa. Immunitat cel·lular i humoral.

Tema 13. Anticossos.
Característiques de l'estructura de l'anticòs. Cinc classes d'immunoglobulines. Característiques funcionals.

Tema 14. Receptors de membrana per a l'antigen.
Estructura dels receptors antigènics. Propietats dels diferents receptors per a antígens.

Tema 15. Interacció primària amb l'antigen.
Què reconeixen els anticossos. Identificació per la cèl·lula B dels epítops presents en una proteïna. Especificitat i reactivitat creuada dels anticossos. Que reconeixen les cèl·lules T. Processament d'antígens per a la presentació pel CMH. Superantígenos.

Tema 16. Activació de limfòcits.
Generalitats de l'activació limfocitària. Senyals per a l'activació de limfòcits B i T. Respostes funcionals dels limfòcits B i T.

Tema 17. Producció d'efectors.
Tipus de reaccions immunitàries cel·lulars i humorals. Les citocines com a missatgers intercel·lulars. Proliferació de cèl·lules T activades en resposta a les citocines. Efectors de les cèl·lules T en la immunitat intervinguda per cèl·lules. Proliferació i maduració de les respostes de les cèl·lules B en resposta a les citocines. Síntesi d'anticossos. Cèl·lules de memòria.

Tema 18. Característiques de la resposta immune a diferents microorganismes.
Característiques de la resposta immune enfront de bacteris de creixement extracel·lular, bacteris de creixement intracel·lular, virus, fongs i paràsits. Infeccions cròniques (Chagas, infecció per EBV, Hepatitis cròniques, Infecció per VIH.

Tema 19. Mecanismes de control.
Regulació de la immunitat cel·lular i humoral. Xarxes immunoendocrines reguladores. Efectes de la dieta, l'exercici, el traumatisme i l'edat sobre la immunitat.

Tema 20. Ontogènia i filogènia.
Caracterització les diferents etapes del desenvolupament i maduració dels limfòcits B i T. Tolerància de les cèl·lules B i T. Evolució de la resposta immunitària.