MD1762 - Aparell Cardiorespiratori

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

BLOC TEMÀTIC 1: APARELL RESPIRATORI

1.1.        ANATOMIA DEL SISTEMA RESPIRATORI

TEMA 1.  Desenvolupament embriològic del sistema respiratori.

Desenvolupament de les cavitats nasals. Primordi respiratori i formació de les gemmes respiratòries. Desenvolupament de la laringe. Desenvolupament de la tràquea, bronquis i pulmons.

TEMA 2.  Generalitats de l'aparell respiratori.

Les vies respiratòries. Fosses nasals. Sins paranasals. Faringe. Laringe.

 

TEMA 3.  Caixa toràcica i el seu contingut.

El tòrax o cavitat toràcica. La paret toràcica. El diafragma. Les cavitats pleurals i les pleures. El mediastí.

TEMA 4.  Arbre traqueobronquial.

Introducció: la via respiratòria inferior. Tràquea. Arbre bronquial. Bronquíol respiratori.

TEMA 5-6. Pulmó i sistema vascular pulmonar.

Introducció: via respiratòria inferior. Pulmons. Segments broncopulmonars. Vascularització broncopulmonar-sistema vascular pulmonar. Innervació de la tràquea, bronquis i pulmons.

TEMA 7. Descripció anatòmica de la respiració.

Introducció: Respiració vs. fonació. Mecànica de la respiració i les seues alteracions. Centre respiratori.

1.2. HISTOLOGIA DEL SISTEMA RESPIRATORI

TEMA 8. Estructura histològica de l'aparell respiratori I.

Vies conductores: fosses nasals, rinofaringe, laringe, tràquea i bronquis.

TEMA 9. Estructura histològica de l'aparell respiratori II.

Vies respiratòries: bronquíols, conductes alveolars, sacs alveolars i alvèols. Barrera hemato-aèria. Pleura.

1.3. FISIOLOGIA DEL SISTEMA RESPIRATORI

TEMA 10. Introducció. Mecànica respiratòria.

Mecànica pulmonar. Proves funcionals. Volums pulmonars. Control de la ventilació.

TEMA 11. Biofísica de la ventilació.

Pressió en un gas. Llei de Boyle. Llei de Dalton. Tensió superficial: Llei de Laplace. Pressions intrapulmonar i intrapleural. Elasticitat. Distensibilitat (complianza). Resistències en via aèria.

TEMA 12. Ventilació.

Transport d'oxigen de l'aire als alvèols. Espai mort. La unitat pulmonar. El pulmó ideal. Diferències regionals de la ventilació.

TEMA 13. Difusió i Flux sanguini.

Barrera hemato-gasosa. Captació d'oxigen al llarg del capil·lar pulmonar. Reacció amb l'hemoglobina. Transferència de el CO2. Pressions en els vasos pulmonars. Resistència vascular pulmonar.

TEMA 14. Relacions Ventilació-Perfusió.

Intercanvi de gasos. Defectes d'oxigenació i d'eliminació de CO2. Desigualtat de la ventilació-Perfusió. Hipoventilació. Shunt. Fisiologia respiratòria en ambients fora del comú.

TEMA 15. Transport d'oxigen a la perifèria.

Consum d'oxigen. Corba de dissociació d'hemoglobina. Corba de dissociació de CO2. Estat àcid-base.

BLOC TEMÀTIC 2: APARELL CARDIOCIRCULATORI

2.1. ANATOMIA DE L’ APARELL CIRCULATORI

TEMA 16. Desenvolupament embriològic

Formació de l’ ansa cardíac. Formació d’envans i vàlvules del cor. Desenvolupament de vasos. Circulació fetal.

TEMA 17. Topografia.

Anatomia general de sistema cardiocirculatori. Mediastí. Cavitat pericàrdica.

TEMA 18. Cor I.

Cares externes. Cavitats internes. Aurícules. Ventricles.

TEMA 19. Cor II

Vàlvules cardíaques. Sistema de conducció cardíac.

TEMA 20. Cor III. Circulació coronària.

Artèries i venes del cor. Variacions de les artèries coronàries. Infart de miocardi. Angina de pit.

TEMA 21. Grans vasos

Aorta i les seues branques. Vasos pulmonars. Venes caves.

 2.2. HISTOLOGIA DEL SISTEMA CARDIOCIRCULATORI

TEMA 22.   Histologia del sistema cardiocirculatori I.

Histologia de el cor: parets i sistema de conducció. Paret vascular.

TEMA 23.   Histologia del sistema cardiocirculatori I.

Vasos sanguinis: artèries, venes i capil·lars. Circulació limfàtica.

2.3. FISIOLOGIA DEL SISTEMA CARDIOCIRCULATORI

TEMA 24. Visió general de sistema cardiocirculatori.

 

Funcions i components de l'aparell circulatori. Cicle cardíac. Estructura de el cor. Cicle pulmonar i sistèmic.

 

TEMA 25. Biofísica de el sistema cardiocirculatori.

 

Propietats generals dels líquids. Lleis físiques que descriuen el flux sanguini. Fluids en repòs: pressió, compressibilitat. Fluids ideals en moviment: a) Equació de continuïtat b) Equació de Bernoulli. Flux viscós: règim laminar i turbulent. Tensió a les parets dels vasos sanguinis

 

TEMA 26. Activitat elèctrica de el cor.

 

Potencial d'marcapassos. Potencial d'acció miocàrdic. Acoblament excitació-contracció. Teixit de conducció. Correlació ECG amb el cicle cardíac i sorolls cardíacs. ECG normal. Principals alteracions electrocardiogràfiques.

 

TEMA 27. Activitat mecànica de el cor. El cor com a bomba.

 

El cicle cardíac (sístole-diàstole). Canvis de pressió durant el cicle cardíac. Sorolls cardíacs.

TEMA 28. El cor com a bomba.

 

Mecanismes reguladors de la despesa cardíaca. Regulació de la freqüència cardíaca i del volum sistòlic. Retorn venós. Regulació extrínseca del flux sanguini: control simpàtic i parasimpàtic. Regulació paracrina del flux sanguini. Regulació intrínseca del flux sanguini: mecanismes de control biogènic i metabòlic.

TEMA 29. Vasos sanguinis.

 

Artèries, capil·lars, venes i aterosclerosi. Circulació. Flux sanguini. Volum sanguini. Pressió arterial. Reflexos baroreceptors. Pressió de pols. Reflex de distensió auricular.

 

TEMA 30. Intercanvi de líquids entre capil·lars i teixits. Microcirculació. Sistema limfàtic.

Pressió capil·lar. Pressió coloidosmótica. Membrana capil·lar i líquids. Equilibri de Starling.

 

TEMA 31. Flux sanguini com a resposta a les demandes metabòliques.

 Flux sanguini cap al cor i els músculs esquelètics. Requeriments aeròbics de el cor. Regulació del flux sanguini coronari. Regulació del flux sanguini a través dels músculs esquelètics. Canvis circulatoris durant l'exercici.

 

TEMA 32. Flux sanguini cap al encèfal i la pell.

Circulació cerebral i circulació cutània.

 

TEMA 33. Envelliment dels sistemes respiratori i cardiocirculatori.