MD1762 - Aparell Cardiorespiratori

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Resolució d'exercicis i problemes

15%

Criteris de superació

 

Tipus de prova

Ponderació

Resolució d'exercicis i problemes (en aula)

15

Observació/execució de tasques i pràctiques (examen pràctic)

25

Examen escrit (test i/o desenvolupament i/o problemes)

60

 

100

  Notes mínimes i activitats recuperables:

 -       Resolució d'exercicis i problemes (en aula): La nota d'aquesta part s'obtindrà de realitzar cuestionaris, treballs  o memòries dels continguts de cada pràctica i seminari. Nota mínima per aprovar l'assignatura 5/10. Esta prueba  no es recuperable en la segunda convocatoria. Aquesta prova no es recuperable en la segona convocatòria.

 -       Observació/execució de tasques pràctiques (examen pràctic): nota mínima per aprovar l'assignatura 5/10. Aquesta prova és recuperable en la segona convocatòria.

-       Examen escrit (teoria): nota mínima per aprovar l'assignatura 5/10.  Aquesta prova és recuperable en la segona convocatòria.

L'assistència a pràctiques i seminaris és obligatòria i el límit de falta d'assistència a les activitats obligatòries és del 20%. És a dir, per a poder aprovar l'assignatura, s'ha d'assistir almenys al 80% d'aquestes activitats. D'altra banda, les activitats pràctiques/seminaris són NO RECUPERABLES. En el cas que no es realitzen, aquesta part no es podrà recuperar en la convocatòria extraordinària i per tant, l'estudiant estarà suspés fins al següent curs.

 Nota mínima per aprovar l'assignatura 5 sobre 10.

 La nota de qualsevol de les partes aprovades es consevarà durant totes les convocatòries del corresponent curs acadèmic.

Es donarà la consideració de "Presentat" a aquesta assignatura al estudiant que haja realitzat la prova final, que vindrà determinada pel calendari acadèmic.