MD1760 - Epidemiologia i Salut Pública

Curs 3 - Anual

Temari

Temari

Unitat 1: Epidemiologia

1.1  Concepte i aplicacions de l'Epidemiologia descriptiva i analítica. 

1.2. Mesures de freqüència en epidemiologia: Incidència i prevalença

1.3. Demografia sanitària

1.4. Disseny d'estudis epidemiològics.

 1.4.1. Estudis d'intervenció

 1.4.2. Estudis de cohorts

 1.4.3. Estudis de casos i controls

 1.4.4. Estudis ecològics. estudis transversals

 1.4.5. Estudis d'avaluació de proves diagnòstiques    

1.5. Validesa i Precisió. Biaixos de selecció, classificació i confusió

1.6. Avaluació dels efectes de confusió i interacció. Estratificació i ajust. Anàlisi multivariant.

1.7. Epidemiologia de camp. Vigilància epidemiològica

 

Unitat 2: Metodologia de la investigació i Medicina basada en l'evidència

2.1. Disseny, planificació i desenvolupament d'un projecte de recerca. Estructura, components i escriptura d'un protocol de recerca

2.2.  Medicina basada en l'evidència. Plantejament d'un problema de recerca o problema clínic. Valoració de la qualitat de l'evidència i la força de les recomanacions. Revisions sistemàtiques. Guies de pràctica clínica

2.3. Lectura crítica de la literatura científica. Components i contingut d'un article científic original i els criteris per avaluar la seva qualitat

 

Unitat 3: Medicina Preventiva i Salut Pública

3.1 Conceptes de Salut i els seus Determinants. Definició, Estratègies i camps d'acció de la Medicina Preventiva i de la Salut Pública.

3.2. Promoció de la Salut

3.3. Prevenció de la salut. Nivells de prevenció. Enfocament d'alt risc vs. poblacional. Prevenció en la pràctica clínica.

3.4. Cribratges i detecció precoç.

3.5. Gestió sanitària I. Concepte i nivells de gestió. Planificació i Avaluació sanitària.

3.6. Gestió sanitària II. Sistemes dinformació i Indicadors en gestió sanitària.

3.7. Gestió sanitària III. Qualitat i seguretat en latenció a la salut

3.8. Sistemes de salut. El sistema sanitari espanyol.