MD1760 - Epidemiologia i Salut Pública

Curs 3 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

Disseny docent general

Des de l'inici del curs els alumnes disposaran en l'Aula Virtual de la programació de l'assignatura, tant de les activitats que es realitzaran en el temps presencial, com les quals s'han de fer com a treball autònom en el no presencial. La introducció als conceptes teòrics la realitzarà cada alumne a partir de les lectures recomanades, que hauran de llegir amb anticipació a la seua impartició. A partir de casos pràctics, s'aniran plantejant les preguntes bàsiques que emergeixen de la seua interpretació i que els alumnes hauran de resoldre com a part del seu treball autònom, coordinadament amb les sessions teòriques i pràctiques. Es realitzaran així mateix treballs en grups reduïts per a potenciar la capacitat de treball en equip.

Ensenyaments teòrics. Classes expositives i seminaris

Els continguts teòrics s'impartiran amb la metodologia presencial de classes magistrals participatives o interactives, en les quals es possibilitarà i estimularà al màxim la interacció i participació de l'estudiant, o bé mitjançant seminaris amb el suport de casos pràctics. També es plantejarà el conjunt de casos pràctics, exercicis i treballs que s'hauran de resoldre de manera individual o en grup, i que formen part de l'avaluació de l'assignatura. El material didàctic recomanat per a cadascuna de les sessions, així com l'utilitzat en classe pel professor, estarà disponible en l'Aula Virtual.  

Aquestes sessions teòriques no són d'assistència obligatòria, però es poden complementar amb exercicis realitzats dins aquestes sessions, segons les necessitats d'aprofundir en algun contingut i la disposició de temps. Aquests exercicis formaran part de lavaluació global de lassignatura.

       Model general de les sessions pràctiques en l'aula informàtica

Les sessions pràctiques que es realitzaran en l'aula informàtica estaran dirigides a l'aprenentatge i ús d'eines per a la recerca d'informació, resolució d'exercicis i problemes d'anàlisi epidemiològic, i planificació operativa de projectes d'investigació. Aquestes sessions seguiran un format de taller pràctic i estaran lligades amb les classes teòriques relacionades. 

L'alumne disposarà prèviament del material docent (objectius a complir, el guió de la pràctica, material de suport i les instruccions de maneig del programa informàtic). El professor farà una breu revisió dels continguts teòrics, explicarà la tasca a realitzar i aclarirà els dubtes sobre el maneig del programa. Seguidament els alumnes desenvoluparan la pràctica de manera autònoma, interaccionant entre ells i amb la presència i assessorament del professor. Els continguts de les pràctiques seran avaluats a través de l'Aula Virtual en les dates programades.
 

Treballs en grup. Seminaris 

Els treballs es realitzaran en grups reduïts.  En els seminaris cada grup haurà de debatre i elaborar el treball conjunt, que es presentarà en les dates programades mitjançant informes escrits, o ben presentació oral.
 

Tutories

Els professors estaran disponibles en les hores i dies indicats al principi del curs per a tutories presencials. Addicionalment l'alumnat disposarà d'accés permanent a consultes a través del fòrum de l'Aula Virtual. 
En les tutories en grup reduït es realitzarà el seguiment de l'alumnat quant a l'elaboració i resolució de casos pràctics, de treballs autònoms i de grup.

Treball personal

El treball personal servirà perquè l'estudiant prepare i revise els continguts teòrics d'acord amb la lectura del material recomanat i de l'impartit en sessions presencials; resolga els casos pràctics, realitze la lectura i síntesi crítica dels articles científics proposats, prepare i complete les preguntes i informes de pràctiques i els treballs de grup, les activitats de l'aula virtual, les activitats lliures i prepare les proves d'avaluació. Aquesta activitat cobreix 125 hores no presencials sobre el total de 200 hores de l'assignatura.