MD1760 - Epidemiologia i Salut Pública

Curs 3 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 126
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB06 - Bioestadística. - Conèixer els elements bàsics i indispensables per a utilitzar els mètodes estadístics descriptius i inferencials aplicats a les ciències biomèdiques.

CB18 - Epidemiologia i Salut Pública. Ser capaç de: - Tenir els fonaments científics i les bases operatives de la metodologia epidemiològica aplicada a les necessitats professionals del metge o metgessa general. - Conèixer i ser capaç d'aplicar els mètodes assistencials i d'investigació, propis de la medicina preventiva actual. - Tenir una visió sanitària cap a les prioritats de la població en matèria de salut pública.

CI06 - Habilitats informàtiques i accés a base de dades. Ser capaç de: - Manejar amb autonomia un ordinador personal. Valorar la informació i el seu ús. - Manejar, com a usuari o usuària, els diferents paquets informàtics i estadístics. - Accedir en el món del coneixement biomèdic utilitzant els referents de prestigi reconegut. - Utilitzar diferents sistemes per a accedir a bases de dades informatitzades per a aplicar-les periòdicament. Conèixer i manejar els procediments de documentació clínica.

CI09 - Comunicació com a investigador o investigadora. Ser capaç de realitzar una exposició en públic, oral i escrita, de treballs científics i d'informes professionals sabent utilitzar els mitjans tecnològics bàsics.

DP02 - Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l'aprenentatge autònom amb la utilització de les estratègies i recursos més adequats.

DP05 - Motivació. Ser capaç de mantenir un alt nivell de motivació a pesar de les dificultats.

FSS01 - Sistemes de salut. Conèixer: - La visió i les demandes de la societat. - El paper dels diversos nivells d'assistència sanitària. - Els serveis sociosanitaris i pal·liatius d'atenció en la població. - El paper de les diverses professions sanitàries. - L'estructura del sistema sanitari a la Comunitat Valenciana i a Espanya. - El paper de la medicina privada en el sistema sanitari. - La legislació corresponent.

FSS03 - El metge o metgessa com a investigador o investigadora. Ser conscient: - De la necessitat de comunicar a la comunitat científica els resultats de la seua experiència professional. - De la importància de la investigació com un factor per a la progressió professional. - De les oportunitats existents per a col·laborar en la investigació en el període de pregrau.

FSS04 - El metge o metgessa com a docent. Ser conscient de: - La necessitat de ser docent i d'ensenyar a altres alhora que es fa assistència. - La necessitat de formar-se contínuament al llarg de la seua vida professional. - La responsabilitat com a educador o educadora de la societat.

FSS05 - El metge o metgessa com a gestor o gestora. Ser conscient de la necessitat d'aconseguir la màxima eficàcia en la seua actuació professional amb el mínim cost econòmic i social.

FSS06 - El metge o metgessa com a membre d'un equip multidisciplinari. Ser conscient de la utilitat de treballar conjuntament amb altres professionals sanitaris en la prevenció, el diagnòstic i el tractament del o de la pacient, amb el desenvolupament del treball en equip.

INV01 - Metodologia científica i d'investigació. Ser capaç de: - Reconèixer la necessitat de la investigació per a la progressió del coneixement. - Conèixer la relació entre investigació bàsica i investigació clínica. - Conèixer la necessitat de la col·laboració entre les dues investigacions en equips multidisciplinaris. Conèixer: - La metodologia científica. - Els procediments bàsics d'un laboratori d'investigació. - Com desenvolupar un projecte d'investigació. - Les bases per a la bioestadística i la seua aplicació en la valoració dels resultats dels projectes d'investigació. - La construcció d'una base de dades i de la seua explotació amb els paquets estadístics més habituals. - Com fer una anàlisi crítica de la significació estadística i a reconèixer la seua relació amb la significació clínica. - Com redactar un model d'article científic.

INV02 - Aprenentatge de la metodologia estadística i la seua aplicació. Ser capaç de: - Aplicar l'estadística en la investigació clínica. - Descriure els caràcters quantitatius i qualitatius. - Dissenyar estudis, establir la grandària de la mostra i criteris d'inclusió i d'exclusió, comparar mesures, fer proves de significació, lleis de probabilitat, corbes de supervivència, relació entre variables quantitatives i qualitatives, mesures de risc, models de regressió, mesura dels canvis, proves diagnòstiques. - Fer metaanàlisis. - Conèixer i utilitzar paquets estadístics mitjançant programes informàtics. - Conèixer la limitació de les proves estadístiques. - Reconèixer la qualitat de la informació clínica: diferència entre significativament estadísticament i clínicament rellevant.

RJC02 - Medicina basada en l'evidència (MBE). Ser capaç de: - Justificar i sustentar qualsevol actuació i decisió mèdica basant-se en la millor evidència disponible. - Conèixer les fonts de l'evidència (publicacions científiques, protocols, guies de pràctica clínica, bases de dades), la manera d'aconseguir-les i com mantenir actualitzades. - Trobar l'equilibri entre l'evidència científica i l'experiència clínica. - Conèixer la metodologia científica per a obtenir una medicina basada en l'evidència. - Conèixer l'abast organitzatiu, formatiu, jurídic, ètic i de gestió de la MBE. - Saber els avantatges de l'aplicació de protocols consensuats segons la MBE.

RJC03 - Juí crític i capacitat de fer front a la incertesa i l'error en la presa de decisions. Ser capaç de: - Reconèixer un cert grau d'incertesa en qualsevol acte mèdic i, per tant, susceptible de ser millorat o modificat. - Reconèixer i acceptar que el coneixement científic és canviant. - Reconèixer i acceptar les propietats limitacions. - Enfrontar-se a la incertesa mitjançant la utilització de les fonts de coneixement a l'abast, l'ajuda dels companys i companyes, la iniciativa pròpia i la capacitat de decisió. - Escoltar i analitzar les opinions dels pacients i familiars. - Admetre opinions d'altres col·legues, contràries a l'opinió pròpia. - Ser receptiu o receptivaals canvis en la presa de decisions. - Assumir els errors en la presa de decisions, quan aquests es produeixen després d'un raonament clínic adequat i d'haver analitzat tota la informació a l'abast.

RJC05 - Ser capaç de prioritzar. Ha de: - Conèixer perfectament la diferència entre el concepte d'important i el d'urgent. - Aprendre a desenvolupar l'activitat assistencial tenint en compte la importància i la urgència, tant del procés que afecta la persona malalta com de tots els factors que la rodegen (personals, familiars, socials, ètics). - Saber prioritzar, compaginant la utilització de guies i protocols amb els coneixements adquirits per l'experiència i la iniciativa pròpia. - Aprendre a saber utilitzar el temps propi per a traure el màxim profit a qualsevol activitat (assistencial, científica).

RJC06 - Lectura crítica. Entendre i interpretar les dades estadístiques de la literatura mèdica. Comprendre i interpretar críticament texts científics.

SP01 - Reconèixer les causes de la malaltia i les amenaces per a la salut dels individus i poblacions de risc. Ser capaç de: - Conèixer els problemes de salut pública prioritaris en la comunitat. - Conèixer els components de l'educació sanitària. - Utilitzar adequadament el consell mèdic. - Reconèixer els factors psicològics, físics o conductuals presents en el desencadenament i el manteniment d'una malaltia, com ara el tabaquisme, drogodependències, sedentarisme, falta de protecció solar, alteracions alimentàries... - Identificar els signes i símptomes de la malaltia per al seu diagnòstic precoç. - Conèixer la validesa i el significat dels diversos procediments utilitzats en el diagnòstic precoç de les malalties específiques.

SP02 - Habilitat per a establir, basant-se en la millor evidència disponible, estratègies individualitzades que reduïsquen els riscs en els o les pacients. Habilitat per a avaluar la qualitat assistencial. Ser capaç de: - Conèixer les intervencions preventives i les estratègies de promoció de la salut en els diversos grups d'edat i col·lectius especials de la població. - Aplicar la intervenció psicològica a la prevenció de riscs vinculats a hàbits de salut en persones que presenten malalties com ara hipertensió, metabolopaties, dolor crònic.

SP03 - Col·laborar amb altres professionals i institucions a fi de promocionar la salut i prevenir malalties. Ser capaç de: - Col·laborar amb professionals sanitaris, educadors i responsables de l'administració pública. - Integrar els components de la protecció de la salut (medi ambient i aliments) en la valoració pronòstica. - Reconèixer i utilitzar les ferramentes de planificació i priorització en el servei públic de salut. - Conèixer les bases científiques, riscs i l'aplicabilitat de les medicines alternatives.

SP04 - Implementació d'accions preventives per a promocionar la salut individualment i poblacionalment. Ser capaç de: - Conèixer els conceptes i criteris econòmics bàsics que condicionen la pràctica assistencial. - Conèixer conceptes de demografia i de variabilitat biopsicosocial. - Conèixer el funcionament del sistema públic de salut sensibilitzant en la població del risc que comporta no recórrer, en determinades circumstàncies, a l'ajuda mèdica. - Promocionar l'adherència al tractament valorant les motivacions del o la pacient per a acceptar el seguiment d'instruccions mèdiques i les conseqüències de la no adhesió a aquest.

SP05 - Desenvolupament d'estratègies de salut i screening. Salut laboral. Seguretat alimentària. Conèixer com intervé el medi ambient en l'estat de salut i les conseqüències que comporta.

SP06 - Ser capaç de: - Aplicar un protocol de cribratge de patologies d'alta prevalença sistemàticament a tots els individus en risc per edat, sexe, fenotip... - Desenvolupar les estratègies de control i prevenció de les malalties transmissibles. - Desenvolupar les estratègies de prevenció de les malalties cròniques i degeneratives. - Promocionar campanyes de prevenció de riscs tenint en compte les que ja existeixen (consum de tabac i drogues, educació sexual sanitària i prevenció d'accidents de tràfic), i sensibilitzar la població sanitària del seu interès i benefici. - Promocionar el bon ús dels medicaments.

SP07 - Immunoprevenció. Ser capaç de: - Conèixer les bases científiques i operatives de les vacunacions. - Avaluar les vacunacions en situacions personals i clíniques especials.

Resultats d'aprenentatge

SP07 - Immunoprevenció. Ser capaç de: - Conèixer les bases científiques i operatives de les vacunacions. - Avaluar les vacunacions en situacions personals i clíniques especials.

SP06 - Ser capaç de: - Aplicar un protocol de triatge de patologies d'alta prevalença sistemàticament a tots els individus en risc per edat, sexe, fenotip... - Desenvolupar les estratègies de control i prevenció de les malalties transmissibles. - Desenvolupar les estratègies de prevenció de les malalties cròniques i degeneratives. - Promocionar campanyes de prevenció de riscs tenint en compte les que ja existeixen (consum de tabac i drogues, educació sexual sanitària i prevenció d'accidents de tràfic), i sensibilitzar la població sanitària del seu interès i benefici. - Promocionar el bon ús dels medicaments.

SP05 - Desenvolupament d'estratègies de salut i screening. Salut laboral. Seguretat alimentària. Conèixer com intervé el medi ambient en l'estat de salut i les conseqüències que comporta.

SP04 - Implementació d'accions preventives per a promocionar la salut tant a nivell individual com poblacional. Ser capaç de: - Conèixer els conceptes i criteris econòmics bàsics que condicionen la pràctica assistencial. - Conèixer conceptes de demografia i de variabilitat biopsicosocial. - Conèixer el funcionament del sistema públic de salut sensibilitzant en la població del risc que comporta no recórrer, en determinades circumstàncies, a l'ajuda mèdica. - Promocionar l'adherència al tractament amb la valoració de les motivacions del o la pacient per a acceptar el seguiment d'instruccions mèdiques i les conseqüències de la no adhesió a aquest.

SP03 - Col·laborar amb altres professionals i institucions a fi de promocionar la salut i prevenir malalties. Ser capaç de: - Col·laborar amb professionals sanitaris, educadors i educadores i responsables de l'administració pública. - Integrar els components de la protecció de la salut (medi ambient i aliments) en la valoració prognòstica. - Reconèixer i utilitzar les eines de planificació i priorització en el servei públic de salut. - Conèixer les bases científiques, riscs i l'aplicabilitat de les medicines alternatives.

SP02 - Habilitat per a establir, en base a la millor evidència disponible, estratègies individualitzades que reduïsquen els riscs en els i les pacients. Habilitat per a avaluar la qualitat assistencial. Ser capaç de: - Conèixer les intervencions preventives i les estratègies de promoció de la salut en els diversos grups d'edat i col·lectius especials de la població. - Aplicar la intervenció psicològica a la prevenció de riscs vinculats a hàbits de salut en persones que presenten malalties com ara hipertensió, metabolopaties, dolor crònic.

SP01 - Reconèixer les causes de la malaltia i les amenaces per a la salut dels individus i poblacions de risc. Ser capaç de: - Conèixer els problemes de salut pública prioritaris en la comunitat. - Conèixer els components de l'educació sanitària. - Utilitzar adequadament el consell mèdic. - Reconèixer els factors psicològics, físics o conductuals presents en el desencadenament i el manteniment d'una malaltia, com ara el tabaquisme, drogodependències, sedentarisme, falta de protecció solar, alteracions alimentàries... - Identificar els signes i símptomes de la malaltia per al seu diagnòstic precoç. - Conèixer la validesa i el significat dels diversos procediments utilitzats en el diagnòstic precoç de les malalties específiques.

RJC06 - Lectura crítica. Entendre i interpretar les dades estadístiques de la literatura mèdica. Comprendre i interpretar críticament texts científics.

RJC05 - Ser capaç de prioritzar. Ha de: - Conèixer perfectament la diferència entre el concepte d'important i el d'urgent. - Aprendre a desenvolupar l'activitat assistencial tenint en compte la importància i la urgència, tant del procés que afecta el malalt o malalta com de tots els factors que l'envolten (personals, familiars, socials, ètics). - Saber prioritzar, compaginant la utilització de guies i protocols amb els coneixements adquirits per l'experiència i la iniciativa pròpia. - Aprendre a saber utilitzar el temps propi per a traure el màxim profit a qualsevol activitat (assistencial, científica).

RJC03 - Judici crític i capacitat de fer front a la incertesa i l'error en la presa de decisions.

RJC02 - Medicina basada en l'evidència (MBE). Ser capaç de: - Justificar i sustentar qualsevol actuació i decisió mèdica basant-se en la millor evidència disponible. - Conèixer les fonts de l'evidència (publicacions científiques, protocols, guies de pràctica clínica, bases de dades), la manera d'aconseguir-les i com mantenir actualitzades. - Trobar l'equilibri entre l'evidència científica i l'experiència clínica. - Conèixer la metodologia científica per a obtenir una medicina basada en l'evidència. - Conèixer l'abast organitzatiu, formatiu, jurídic, ètic i de gestió de la MBE. - Saber els avantatges de l'aplicació de protocols consensuats segons la MBE.

INV02 - Aprenentatge de la metodologia estadística i la seua aplicació. Ser capaç de: - Aplicar l'estadística en la investigació clínica. - Descriure els caràcters quantitatius i qualitatius. - Dissenyar estudis, establir la grandària de la mostra i criteris d'inclusió i d'exclusió, comparar mesures, fer proves de significació, lleis de probabilitat, corbes de supervivència, relació entre variables quantitatives i qualitatives, mesures de risc, models de regressió, mesura dels canvis, proves diagnòstiques. - Fer metaanàlisis. - Conèixer i utilitzar paquets estadístics mitjançant programes informàtics. - Conèixer la limitació de les proves estadístiques. - Reconèixer la qualitat de la informació clínica: diferència entre significativament estadísticament i clínicament rellevant.

INV01 - Metodologia científica i d'investigació. Ser capaç de: - Reconèixer la necessitat de la investigació per a la progressió del coneixement. - Conèixer la relació entre investigació bàsica i investigació clínica. - Conèixer la necessitat de la col·laboració entre les dues investigacions en equips multidisciplinaris. Conèixer: - La metodologia científica. - Els procediments bàsics d'un laboratori d'investigació. - Com desenvolupar un projecte d'investigació. - Les bases per a la bioestadística i la seua aplicació en la valoració dels resultats dels projectes d'investigació. - La construcció d'una base de dades i de la seua explotació amb els paquets estadístics més habituals. - Com fer una anàlisi crítica de la significació estadística i a reconèixer la seua relació amb la significació clínica. - Com redactar un model d'article científic.

FSS06 - El metge o metgessa com a membre d'un equip multidisciplinari. Ser conscient de la utilitat de treballar conjuntament amb altres professionals sanitaris en la prevenció, el diagnòstic i el tractament del o la pacient, amb el desenvolupament del treball en equip.

FSS05 - El metge o metgessa com a gestor o gestora. Ser conscient de la necessitat d'aconseguir la màxima eficàcia en la seua actuació professional, amb el mínim cost econòmic i social.

FSS04 - El metge o metgessa com a docent. Ser conscient de: - La necessitat de ser docent i d'ensenyar a altres alhora que es fa assistència. - La necessitat de formar-se contínuament al llarg de la seua vida professional. - La responsabilitat com a educador o educadora de la societat.

FSS03 - El metge o metgessa com a investigador o investigadora. Ser conscient: - De la necessitat de comunicar a la comunitat científica els resultats de la seua experiència professional. - De la importància de la investigació com un factor per a la progressió professional. - De les oportunitats existents per a col·laborar en la investigació en el període de pregrau.

FSS01 - Sistemes de salut. Conèixer: - La visió i les demandes de la societat. - El paper dels diversos nivells d'assistència sanitària. - Els serveis sociosanitaris i pal·liatius d'atenció en la població. - El paper de les diverses professions sanitàries. - L'estructura del sistema sanitari a la Comunitat Valenciana i a Espanya. - El paper de la medicina privada en el sistema sanitari. - La legislació corresponent.

DP02 - Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l'aprenentatge autònom amb la utilització les estratègies i recursos més adequats.

CI09 - Comunicació com a investigador o investigadora. Ser capaç de realitzar una exposició en públic, oral i escrita, de treballs científics i d'informes professionals sabent utilitzar els mitjans tecnològics bàsics.

CI06 - Habilitats informàtiques i accés a base de dades. Ser capaç de: - Manejar amb autonomia un ordinador personal. Valorar la informació i el seu ús. - Manejar, com a usuari o usuària, els diferents paquets informàtics i estadístics. - Accedir al món del coneixement biomèdic amb la utilització dels referents de prestigi reconegut. - Utilitzar diferents sistemes per a accedir a bases de dades informatitzades per a aplicar-les periòdicament. Conèixer i manejar els procediments de documentació clínica.

CB18 - Epidemiologia i salut pública. Ser capaç de: - Tenir els fonaments científics i les bases operatives de la metodologia epidemiològica aplicada a les necessitats professionals del metge o metgessa general. - Conèixer i ser capaç d'aplicar els mètodes assistencials i d'investigació, propis de la medicina preventiva actual. - Tenir una visió sanitària cap a les prioritats de la població en matèria de salut pública.

CB06 - Bioestadística. - Conèixer els elements bàsics i indispensables per a utilitzar els mètodes estadístics descriptius i inferencials aplicats a les ciències biomèdiques.