MD1758 - Treball de Final de Grau

Curs 6 - Anual

Temari

Temari

En cada curs acadèmic, els professors de la Titulació de Medicina proposaran les diferents línies temàtiques amb un nombre de places suficient per a atendre les necessitats del TFG.

El contingut de cada TFG serà proposat pels docents que participen en el títol i podrà correspondre a una de les següents tipologies. En el document GUIA del TFG s'indica de forma detallada les característiques que han de reunir.

1) Treballs de recerca relacionats amb la titulació, que podrà ser Bàsica/experimental, o Clínica/epidemiològica.

2) Treballs de revisió i síntesi de l'evidència científica mitjançant la realització d'estudis de revisió sistemàtica i metanàlisi.

  3) Un altre tipus de treballs proposats pels docents o els propis estudiants, que siguen acceptats per la Comissió de Titulació de Grau.