MD1758 - Treball de Final de Grau

Curs 6 - Anual

Requisits de matrícula

És necessari haver superat el 90% de les assignatures de formació bàsica i obligatòries del Grau, excloses les optatives, les Pràctiques externes i el Treball fi de grau.

253,8
Crèdits