MD1758 - Treball de Final de Grau

Curs 6 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

El TFG ha de ser realitzat sota la supervisió d'un tutor/a acadèmic que serà responsable d'exposar a l'estudiant les característiques del TFG, d'assistir i orientar-ho en el seu desenvolupament, i d'emetre un informe del treball, prèviament a la seua presentació. En el document GUIA del TFG es recomanen les característiques d'estil i altres aspectes. A l'inici del curs acadèmic, la Comissió de Titulació aprovarà i farà pública una relació amb els temes que els estudiants poden triar per a realitzar el TFG, així com els docents responsables de la seua tutela i el nombre de persones que poden escollir-ho.

Durant el procés docent, es preveuen les següents activitats:

a)     Seminaris

Es faran diversos seminaris orientats a reforçar els coneixements i les eines metodològiques dels estudiants, la qual cosa facilitarà la realització del TFG. Els seminaris se centraran en els següents temes:

-Seminari 1. Bases de dades bibliogràfiques i estratègies de cerca.

-Seminari 2: Com dissenyar un projecte d'investigació

-Seminari 3. Revisió sistemàtica 

-Seminari 4. Bioestadística aplicada.

-Seminari 5. Edició científica.

Els tutors i els estudiants podran plantejar altres seminaris específics addicionals al llarg de la realització del TFG.

b)     Activitat pràctica

L'estudiant realitzarà elTFG sota la supervisió d'un tutor i en una proposta o projecte concret. El tutor acadèmic és el responsable d'exposar als estudiants les característiques del TFG, definir els objectius i tasques dels estudiants, així com consensuar el cronograma i pla de treball conjunt. Al llarg de la realització del TFG, es pautaran les tutories necessàries per a assessorar a l'estudiant i presentar els seus avanços al tutor.