MD1758 - Treball de Final de Grau

Curs 6 - Anual

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

80%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

El Tribunal avaluarà si s'han adquirit les competències assignades al TFG en la memòria Verifica i emetrà una Qualificació Global tenint en consideració els aspectes següents:

1. Requisits bàsics imprescindiboles: perquè un TFG pugui ser aprovat, ha de complir cadascun dels següents requisits bàsics:

- Consideracions ètiques: tots els treballs de recerca han de comptar amb l'informe favorable del comitè dètica o permisos equivalents.

- Complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria (evitació del plagi).

- Els treballs han de contenir tots els apartats principals referits a la Guia detallada del TFG, segons la modalitat, i no sobrepassar l'extensió màxima també especificada a la Guia.

2. Qualitat del Treball qualificat pel professor Tutor i el Tribunal. Aquesta valoració (0-8 punts) tindrà un pes del 80% sobre la qualificació global i s'avaluarà mitjançant:  l'Informe del Tutor atenent a la qualitat científica i tècnica del treball (0-2 punts), així com la participació activa de l'estudiant en el procés de tutorització (0-2 punts); i la valoració per part dels membres del Tribunal de la qualitat del treball escrit pel que fa als aspectes formals i contingut (0-4 punts)

3. Defensa oral del TFG, avaluada pels membres del Tribunal. Aquesta valoració (0-2 punts) tindrà un pes del 20% sobre la qualificació global i tindrà en compte la claredat expositiva, ajust als temps i la capacitat de debat i defensa argumental del treball per part de l'estudiantat.

QUALIFICACIÓ GLOBAL

1. Perquè un TFG pugui ser aprovat, ha de complir tots els requisits bàsics imprescindibles referits anteriorment.

2. La qualificació global consisteix en la mitjana ponderada obtinguda. Tot i això, l'estudiantat no podrà superar el TFG si no obté una qualificació d'aprovat per part del Tribunal avaluador.

Cal una Qualificació Global mínima de 5 punts sobre 10 per superar l'assignatura.