MD1756 - Pràctiques Integrades d'Atenció Primària

Curs 6 - Semestre 1

Requisits de matrícula

És necessari tindre aprovats els mòduls I i II, a més haver superat el 90% de les assignatures de formació bàsica i obligatòries del Grau, excloses les optatives, les Pràctiques externes i el Treball fi de grau.

253,8
Crèdits