MD1754 - Pràctiques Integrades de Clínica Mèdica i Medicoquirúrgica

Curs 6 - Anual

Requisits de matrícula

És necessari tindre aprovats els mòduls I i II, a més haver superat el 90% de les assignatures de formació bàsica i obligatòries del Grau, excloses les optatives, les Pràctiques externes i el Treball fi de grau.

253,8
Crèdits