MD1753 - Pràctiques en Unitats de Salut Mental i Psiquiatria

Curs 6 - Semestre 2

Requisits de matrícula

És necessari tindre aprovats els mòduls I i II, a més haver superat el 90% de les assignatures de formació bàsica i obligatòries del Grau, excloses les optatives, les Pràctiques externes i el Treball fi de grau.

253,8
Crèdits