MD1753 - Pràctiques en Unitats de Salut Mental i Psiquiatria

Curs 6 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Taller d'habilitats i simulació

80%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

20%

Resolució de casos

0%

Observació/execució de tasques i pràctiques

0%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà tenint en compte:

• Portafolis 10%. Realització d'un portafolis individual amb registre d'activitats realitzades i informes d'autoreflexió d'aquestes. Serà un portafolis comú de les assignatures del curs. Es lliurarà al final. Carpeta d'aprenentatge: 10%. La carpeta d'aprenentatge s'avaluarà amb seminaris de casos clínics, que estran distribuïts al llarg de tot el curs

• Taller d'habilitats i Exercicis de Simulació 80% - Rúbrica de l'activitat assistencial 5% - Mini-cex o similar 10% - ECOE. Es realitzarà al final de curs 65%

Per a aprovar l'assignatura s'haurà d'assistir al 80% de les activitats i la nota final haurà de ser el 50% o més en cada apartat dels anteriors.

El portafolis és recuperable en 2ª convocatòria. Si s'ha suspès aquesta prova es realitzarà un altre portafolis per a la 2ª convocatòria

La ACOE o la assistència a pràctiques no és recuperable a la segona convocatòria. La carpeta d'aprenentatge tampoc és recuperable a la segona convocatòria.