MD1749 - Medicina Física i Rehabilitació

Curs 5 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia docent està centrada en l'estudiant, i adreçada al desenvolupament de l'aprenentatge en el context d'un programa educatiu basat en competències, que permetrà a l'alumne conèixer i comprendre els coneixements adquirits, saber-los aplicar, comunicar eficaçment, jutjar de forma crítica i aprendre autònomament .

Relació d´activitats formatives
Les classes teòriques de l´assignatura consisteixen en la presentació de blocs unitaris de continguts: exposats i desenvolupats per part del professor.
Les classes teòriques seran impartides per Metges de Medicina Física i Rehabilitació.

Model general en el desenvolupament de les classes pràctiques.
Les pràctiques es faran en àrees assistencials dels Serveis de Medicina Física i Rehabilitació dels diferents hospitals i seran coordinades per un dels professors de l´assignatura.

Els seminaris
Seran d'assistència obligatòria l'objectiu de la qual és construir el coneixement mitjançant la interacció i el treball intel·lectual personal i grupal dels alumnes amb participació activa dels mateixos.

Tutories
Mitjançant una atenció personalitzada permetrà a l'alumne consolidar els conceptes tractats prèviament i la resolució de dubtes. S'orientarà a l'estudiant a l'aprenentatge per projectes
Els professors estaran disponibles a les hores i dies indicats al principi del curs per a tutories presencials. Addicionalment l´alumnat disposarà d´accés a consultes a través del fòrum de l´Aula Virtual.