MD1748 - Medicina Esportiva

Curs 5 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Des de l'inici del curs els alumnes disposaran de la programació de l'assignatura, calendari d'activitats docents i relació d'objectius, en format imprés o en l'Aula Virtual. Els alumnes rebran la instrucció que han de llegir en la bibliografia recomanada la temàtica de cada classe amb anticipació a la seua impartició. Si escau, periòdicament s'afegiran els guions de les lliçons, les presentacions de classe, animacions sobre temes específics i qualsevol altre material addicional.

 

Model general en el desenvolupament les classes pràctiques.

1. L'alumne acudirà a la Unitat de Medicina Esportiva del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, el dia i hora en què haurà sigut citat.

2. Per a la realització de la pràctica disposarà prèviament del material docent, que inclou el guió de la pràctica i els objectius a complir.

3. El professor farà una revisió dels continguts teòrics, explicarà la tasca a realitzar i aclarirà els dubtes existents.

4.- Els alumnes desenvoluparan una memòria del contingut de les pràctiques que serà avaluada pels professors de l'assignatura, al costat dels continguts teòrics corresponents.

Tutories

Els professors estaran disponibles en les hores i dies indicats al principi del curs per a tutories presencials. Addicionalment l'alumnat disposarà d'accés permanent a consultes a través del fòrum de l'Aula Virtual.

Els professors estaran disponibles on-line per a qualsevol qüestió i/o aclariment en el fòrum de l'assignatura, durant un temps prèviament establit.

En les tutories en grup reduït el professor proposarà temàtiques de discussió sobre la matèria en el programa per a utilitzar la metodologia dialèctica de confrontació. Es proposa ensinistrar als alumnes en el maneig de conceptes, la seua defensa oral i pública i desenvolupar tècniques de refutació i de treball en equip. Els grups d'alumnes realitzaran un treball de síntesi que lliuraran en suport informàtic i que serà avaluat juntament amb l'activitat desenvolupada en les discussions.

Lectura-crítica d'articles científics

Els alumnes realitzaran una revisió bibliogràfica (últims 5 anys) d'algun punt relacionat amb el programa de l'asignatura.se realitzarà una sessió presencial introductòria explicativa de la metodologia i de la matèria. Els alumnes hauran d'elaborar un informe amb el resultat de la mateixa.