MD1748 - Medicina Esportiva

Curs 5 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Resolució de casos

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

S'exigirà una qualificació mínima de 5 sobre 10 en l'examen escrit per a considerar superada l'assignatura. L'avaluació consistirà en la realització d'una prova, d'una hora de durada, en la qual s'haurà de respondre a un qüestionari de 50 preguntes de resposta múltiple. Cada resposta encertada sumarà 3 punts. Cada resposta equivocada restarà 1 punt. Les preguntes no contestades no puntuen. Puntuació màxima: 150 punts. Prova superada amb ≥ 75 punts (50 %).

La ponderació detallada de la resolució de casos es realitzarà de la següent forma: 1) avaluació dels mateixos en l'examen escrit: +40%; i 2) avaluació directa en pràctiques o tutories: +10%.

S'exigirà la realització d'almenys un 80% d'activitats addicionals (assistència, memòries i informes de pràctiques i observació/execució de tasques i pràctiques) per a la realització de l'examen escrit.

Els criteris estrictament necessaris perquè l'estudiant es considere presentat a convocatòria i superat l'assignatura són la realització de, almenys, un 80% de les pràctiques (avaluació de les pràctiques i de la revisió bibliogràfica) i l'obtenció d'una qualificació de 6 en la nota final.

En última instància, primaran els criteris d'avaluació establerts i informats pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i els tipus d'avaluació establerts a l'apartat 'Avaluació' del Verifica.