MD1748 - Medicina Esportiva

Curs 5 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB23 - Sistema circulatori. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema circulatori.

CB25 - Sistema locomotor. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema locomotor.

CB37 - Inflamació. Conèixer els mecanismes de la inflamació.

CI04 - Comunicació com a educador.

CI05 - Comunicació amb els mitjans de comunicació i uns altres professionals.

DP02 - Aprenentatge autònom.

EP02 - Proves de diagnòstic del laboratori. Proves funcionals.

EP03 - Diagnòstic per la imatge.

EP04 - Investigació clínica.

EP05 - Tècniques electrofisiològiques. Conèixer les indicacions principals de les tècniques electrofisiològiques (electrocardiograma, electroencefalogrames, electromiografia i d'altres).

FSS06 - El metge com a membre d’un equip multidisciplinari. Ser conscient de la utilitat de treballar conjuntament amb altres professionals sanitaris en la prevenció, el diagnòstic i el tractament del pacient, i de desenvolupar el treball en equip.

HC01 - Anamnesi del pacient i/o dels seus familiars.

HC02 - Exploració física. Ser capaç de realitzar una exploració física general i per sistemes, apropiada a l’edat del pacient, al sexe, a l’estat mental i físic, d’una manera completa i sistemàtica..

HC06 - Aparell respiratori. Reconéixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de l’aparell respiratori.

HC07 - Aparell cardiocirculatori. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies cardiocirculatòries.

HC11 - Aparell locomotor. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de l’aparell locomotor.

HC17 - Establiment d’un pla d’actuació. Capacitat d’establir un pla d’actuació considerant les necessitats del pacient i de l’entorn familiar i social, que implique tots els membres de l’equip de salut.

HC18 - Registre de les troballes.

PP01 - Sistema cardiovascular.

PP02 - Sistema respiratori.

PP06 - Radiologia.

PP08 - Sistema musculoesquelètic.

SP04 - Implementació d’accions preventives per a promocionar la salut tant en l’àmbit individual com en el poblacional.

SP05 - Desenvolupament d’estratègies de salut i cribratge. Salut laboral. Seguretat alimentària. Conèixer com intervé el medi ambient en l’estat de salut i les conseqüències que comporta.

TP10 - Nutrició.

TP21 - Terapèutica. Conèixer i saber utilitzar els fàrmacs analgèsics, antineoplàsics, antimicrobians i antiinflamatoris.

HC16 – Portar a terme una orientació diagnòstica. Ser capaç: - D’analitzar tota la informació disponible. - De definir sindròmicament el pacient i prioritzar les opcions diagnòstiques.

TP07 -Rehabilitació i fisioteràpia. Conéixer: - El paper integral de la rehabilitació en la recuperació després de determinades malalties. - Les indicacions d’ortesis i pròtesis. - Les tècniques de teràpia manual, agents físics, electroteràpia i mecanoteràpia.

Resultats d'aprenentatge

Tècniques electrofisiològiques. Conèixer les indicacions principals de les tècniques electrofisiològiques (electrocardiograma, electroencefalogrames, electromiografia i altres).

Terapèutica. Conèixer i saber utilitzar els fàrmacs analgèsics, antineoplàstics, antimicrobians i antiinflamatoris.

Sistema respiratori. Saber: - Interpretar els trets bàsics d'una espirometria. - Fer un Peak-Flow. - Mesurar la saturació d'oxigen. - Utilitzar l'oxigenoteràpia. - Fer un repicament (clapping) - Utilitzar inhaladors i aerosols.

Sistema musculoesquelètic. Saber: - Fer una antropometria. - Fer una goniometria. - Fer un test muscular manual. - Fer una immobilització provisional amb guix d'extremitats. - Col·locar embenats compressius i elàstics. - Col·locar un collar cervical en un accidentat. - Explorar els malucs del lactant.

Sistema locomotor. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema locomotor.

Sistema circulatori. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema circulatori.

Sistema cardiovascular. Saber: - Prendre la pressió arterial. - Fer una oscil·lometria. - Fer i interpretar un electrocardiograma (ECG) normal i anormal.

Rehabilitació i fisioteràpia. Conèixer: - El paper integral de la rehabilitació en la recuperació després de determinades malalties. - Les indicacions d'ortesi i pròtesi. - Les tècniques de teràpia manual, agents físics, electroteràpia i mecanoteràpia.

Registre de les troballes. Ser capaç de: - Redactar una història clínica que siga llegible, concisa i actualitzada. - Elaborar un informe clínic, instruccions i altres registres, de forma comprensible per a pacients, familiars i altres professionals.

Radiologia. Saber: - Interpretar la radiologia simple (tòrax, abdomen i esquelet). - Interpretar l'anatomia bàsica de la tomografia axial computada (TAC), ressonància magnètica (RM) i ecografia.

Proves diagnòstiques de laboratori. Proves funcionals. Dins dels àmbits d'hematologia, bioquímica, immunologia, genètica, microbiologia i anatomia patològica fa falta: - Conèixer les indicacions i contraindicacions de les exploracions més comunes. - Conèixer els procediments requerits per obtenir el material necessari per a la investigació. - Saber interpretar els resultats de les diferents proves.

Nutrició. Ser capaç de: - Indicar una dieta adequada. - Indicar i seguir el compliment del tractament dietètic de la diabetis, risc cardiovascular, insuficiència renal i hepàtica, i obesitat. - Selecció dels mètodes apropiats per assegurar una nutrició adequada a les necessitats individuals del pacient. - Valorar els estats de malnutrició. - Valorar les indicacions terapèutiques i les vies d'administració de la nutrició artificial enteral, parental i pediàtrica. - Prevenir les complicacions dels diferents mètodes de nutrició artificial. - Indicar i fer el seguiment en la nutrició pediàtrica.

Motivació. Ser capaç de mantenir un alt nivell de motivació tot i les dificultats.

Investigació clínica. Conèixer i saber realitzar baix supervisió: - Puncions vasculars. - Una punció pleural, abdominal i lumbar. - Una biòpsia cutània.

Inflamació. Conèixer els mecanismes de la inflamació.

Implementació d'accions preventives per promocionar la salut tant a nivell individual com poblacional. Ser capaç de: - Conèixer els conceptes i criteris econòmics bàsics que condicionen la pràctica assistencial. - Conèixer conceptes de demografia i de variabilitat biopsicosocial. - Conèixer el funcionament del sistema públic de salut sensibilitzant la població del risc que comporta no recórrer, en determinades circumstàncies, a l'ajuda mèdica. - Promocionar l'adherència al tractament amb la valoració de les motivacions del pacient per acceptar el seguiment d'instruccions mèdiques i les conseqüències de la no adhesió al mateix.

Fer una orientació diagnòstica. Ser capaç de: - Analitzar tota la informació disponible. - Definir sindròmicament el pacient i prioritzar les opcions diagnòstiques.

Exploració física. Ser capaç de realitzar una exploració física general i per sistemes, apropiada a l'edat del pacient, al sexe, a l'estat mental i físic, d'una manera completa i sistemàtica.

Establiment d'un pla d'actuació. Capacitat d'establir un pla d'actuació considerant les necessitats del pacient i de l'entorn familiar i social, que implique tots els membres de l'equip de salut.

El metge com a membre d'un equip multidisciplinari. Ser conscient de la utilitat de treballar conjuntament amb altres professionals sanitaris en la prevenció, el diagnòstic i el tractament del pacient, desenvolupant el treball en equip.

Diagnòstic per la imatge. Ser capaç de: - Conèixer les diverses tècniques que s'integren en el diagnòstic per la imatge. - Conèixer les indicacions, contraindicacions i riscos de les exploracions. - Seleccionar les proves i els procediments diagnòstics o terapèutics adequats en cada cas. - Donar prioritat a les diverses tècniques de diagnòstic en relació amb la sospita clínica. - Saber interpretar les diferents proves.

Desenvolupament d'estratègies de salut i screening. Salut laboral. Seguretat alimentària. Conèixer com intervé el mediambient en l'estat de salut i les conseqüències que comporta.

Comunicació com a educador. Ser capaç de: - Adaptar el llenguatge i el missatge segons les circumstàncies. - Saber estructurar i esquematitzar el missatge. - Saber utilitzar exemples pràctics que faciliten la realització de procediments. - Participar en un programa formatiu i utilitzar-hi les bases teòriques de l'aprenentatge i la docència. - Conèixer els processos de formació i capacitació professionals propis dels diferents nivells de competències.

Comunicació amb els mitjans de comunicació i altres professionals. Ser capaç de: - Conèixer qui ha de donar la informació als mitjans i de quina manera, preservant sempre la confidencialitat dels implicats. - Conèixer els procediments de comunicació amb altres estaments oficials.

Carrera professional. Ser capaç d'identificar els objectius professionals, a curt i llarg termini, els plans i les aspiracions personals i treballar-hi per a aconseguir-los, mitjançant plans que es poden dur a terme i activitats rellevants, tenint sempre en compte el respecte als companys i companyes i a la institució per a la qual es treballa.

Capacitat d'autocrítica i d'autoavaluació. Ser capaç de: - Comportar-se d'una manera reflexiva i responsable, constructivament crítica. - Actuar tenint en compte la pròpia competència i les pròpies capacitats.

Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l'aprenentatge autònom amb la utilització de les estratègies i recursos més adequats.

Aparell respiratori. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de l'aparell respiratori. Ser capaç de: - Inspeccionar el tòrax i valorar l'estructura de la caixa toràcica, la mecànica respiratòria i l'ús de la musculatura accessòria. - Palpar el tòrax i les vibracions vocals. - Percudir el tòrax. - Auscultar i reconèixer el murmuri vesicular. - Auscultar i reconèixer uns RONCUS. - Auscultar i reconèixer uns crepitants. - Auscultar i reconèixer l'estridor inspiratori. - Auscultar i reconèixer un frec pleural. - Auscultar i reconèixer un buf tubari. - Valorar la circulació col·lateral. - Explorar i valorar adenopaties axil·lars. - Detectar la presència d'acropàquia.

Aparell locomotor. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de l'aparell locomotor. Ser capaç de: - Reconèixer i avaluar el desalineament de les extremitats. - Fer una anàlisi funcional del recorregut articular. - Reconèixer el dolor a la mobilització, els signes inflamatoris i les deformitats a les articulacions perifèriques. - Fer una avaluació de les parts blanes. - Avaluar la postura. - Explorar la mobilitat i l'embassament articular. - Explorar els malucs del bebè. - Explorar la maniobra de Lasègue. - Explorar la mobilitat de la columna vertebral. - Reconèixer i avaluar una cifosi i una escoliosi. - Reconèixer fractures i luxacions. - Reconèixer lesions tendinoses. - Reconèixer una lesió de nervi perifèric.

Aparell cardiocirculatori. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies cardiocirculatòries. Ser capaç de: - Palpar la punta cardíaca. - Reconèixer estremiments. - Localitzar els focus d'auscultació cardíaca. - Auscultar els sorolls cardíacs normals. - Reconèixer un buf sistòlic i diastòlic. - Reconèixer un frec pericardíac. - Prendre el pols arterial central i perifèric. - Valorar la perfusió perifèrica. - Valorar els edemes. - Reconèixer una trombosi venosa. - Reconèixer una oclusió arterial. - Reconèixer un xoc cardiovascular i una parada cardíaca. - Detectar i valorar una arítmia.

Anamnesi del pacient i/o dels seus familiars Ser capaç de: - Fer una anamnesi completa, centrada i estructurada en el pacient, tenint en compte tots els grups d'edat, el sexe, els factors multiculturals i els ètnics. - Utilitzar una bona tècnica de comunicació. - Recollir les dades psicosocials significatives. - Valorar les expectatives del pacient, pares i tutors. - Conduir l'entrevista per a poder extraure les dades clíniques rellevants. - Valorar i saber interpretar els aspectes relacionats amb la comunicació no verbal (postura, mirada, gestualitat).