MD1747 - Pràctiques de Clínica Medicoquirúrgica II

Curs 5 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

• Bloc 1: Pràctiques clíniques mèdic-quirúrgiques

o   L'estudiant realitzarà pràctiques en diferents serveis hospitalaris com a complement a les de les assignatures del semestre.

• Bloc 2: recerca

o   L'alumne haurà de rebre informació sobre el treball fi de grau, se li explicaran les diferents opcions i les possibles línies de recerca.

o   Seminaris de suport i classes de reforç de conceptes de recerca.

o   Docència pràctica sobre les eines necessàries per a la realització delTFG.

o   Realització del projecte deTFG amb el tutor assignat.

• Bloc 3: simulació

o   Casos clínics interactius i de complexitat creixent en l'aula de simulació.Debriefing posterior. Videoenregistrament.

o   10 hores de simulació Seminari deRCP avançada de l'adult i del xiquet.

• Bloc 4: professionalisme i relació clínica

o   “Rolplay” i “Rolmodel” de situacions clíniques i professionals complexes i conflictives.

o   10 hores de pràctiques, 2 seminaris.

• Bloc 5: Avaluació conjunta de les practiques

o   Primer semestre: avaluació tipus cas clínic adaptada a les diferents assignatures del primer semestre. A realitzar al desembre.

o   Segon semestre:ECOE (10 estacions) que avalua les assignatures del 2º semestre. A realitzar la segona quinzena de

maig.

o   La nota de les pràctiques s'aplicarà a totes les del semestre i se sumarà a l'específica de les pràctiques de cada assignatura.

• Bloc 6: preparació a l'especialitat

o   Activitat online de respostes d'exercicis de preguntes de respostes múltiples.

o   Classes de pautes d'enfrontar-se a preguntes de resposta múltiple.

o   Simulacres d'examen MIR.