MD1747 - Pràctiques de Clínica Medicoquirúrgica II

Curs 5 - Anual

Sistema d'avaluació

Resolució de casos

50%

Taller d'habilitats i simulació

25%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

25%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà tenint en compte:

·        Carpetes d'aprenentatge i/o portafolis 25%.

·        Control d'assistència 10%.

·        Realització del curs online 'Mètodes d'Investigació Epidemiològica i Clínica' 15%

·        Resolució de casos: ECOE. Es realitzarà al final del 2º semestre. 50%

Taller d'habilitats i Exercicis de Simulació 25%.

o Professionalisme 5%.

o Relació clínica 5%.

o Exercicis de Simulació 15%


Per a aprovar l'assignatura s'haurà d'assistir al 80% de les activitats i la nota final haurà de ser 5 o més en cada apartat dels anteriors.

L'ACOE, els exercicis de simulació, el curs online i la resolució de casos no son recuperables a la segona convocatòria.

En última instància, primaran els criteris d'avaluació establerts i informats pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i els tipus d'avaluació establerts a l'apartat 'Avaluació' del Verifica.