MD1746 - Pediatria i Neonatologia

Curs 5 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

40%

Criteris de superació

Seguint la filosofia del Pla Bolonya, hi haurà una avaluació contínua amb possibilitat de recuperació en cas de no superar-la.

a. Avaluació contínua (6 punts sobre 10):

            i. Consistirà en un examen teòric amb preguntes de resposta múltiple (4 opcions) que es realitzarà després de cada gran bloc de temes (en total 2 proves). La nota serà la mitjana dels 2 blocs. Cada tres respostes fallades es resta un punt.

            ii. Examen final opcional per a els qui hagen superat tots els exàmens del bloc i obligatori per als quals hagen suspès almenys un d'ells. Aquest examen només podrà pujar nota (mai baixar-la)

            iii. Les proves tindran una part de resolució de casos

            iv. La nota d'aquesta part tindrà un màxim de 6 sobre 10 (5 punts de la part teòrica i 1 punt de la part de resolució de casos)

             v. Esta part de la assignatura es recuperable en segona convocatòria

b. Avaluació de les pràctiques:

            i. Resolució de cas (1,5 punts sobre 10)

● Avaluació del tutor: 1,5 punts sobre 10

           ii. Taller d'habilitats i simulació (2,5 punts sobre 10):

●Mini-Cex (x2): 0,5 punts sobre 10

●ECOE: 2 punts sobre 10

iii. Activitat no recuperable en segona convocatòria

 

Per a superar l'assignatura s'hauran de complir els següents criteris:

          ● S'haurà d'assistir al 80% de les activitats obligatòries (seminaris i pràctiques). Només es podrà faltar a 1 seminari. Les activitats no es poden recuperar en segona convocatòria.

          ● Avaluació contínua:

               o Exàmens dels 2 blocs (sobre 10 punts):

      ▪ L'alumne superarà aquesta avaluació contínua si la seua nota és major o igual a 7 en tots els blocs.

      ▪ Si en algun d'ells és < de 4,5, per a aprovar haurà de presentar-se obligatòriament a l'examen final de tota la matèria

               o Examen final (sobre 10 punts):

      ▪ Serà opcional si s'han aprovat els blocs amb una nota de 7 o més. En aquest cas podrà servir per a pujar nota però si és menor no baixarà la nota obtinguda en els blocs.

      ▪ Serà obligada la seua realització si en algun dels blocs la nota ha sigut menor de 4,5 punts. En aquest cas la nota definitiva serà la mitjana de la nota dels blocs amb la de l'examen final (sempre que aquesta siga major de 4).

      ▪ S'aprovarà amb 5 punts (mitjana dels blocs i el final).

      ▪ Se suspèn si la nota de l'examen final és menor de 4.

         ● Avaluació de les pràctiques:

              o ECOE: se supera amb un 5 sobre 10

              o Mini-Cex: se supera amb un 5 sobre 10

         ● Examen de recuperació:

             o Teòric: preguntes de resposta múltiple (4 opcions) de tota la matèria. Cada tres respostes errònies es resta un punt. S'aprova amb un 5

             o Pràctic: Resolució d'un cas clínic complex en ambient real. L'alumne haurà d'atendre a un pacient real en ambient hospitalari i haurà de ser capaç de realitzar un procés mèdic complet. S'aprova amb un 5

             o Amb una nota menor de 5 en qualsevol de les dues parts se suspèn l'assignatura

             o Si s'aproven les pràctiques i se suspèn la teoria, es guarda la nota de les mateixes per a l'any següent i no haurà de repetir-les

En última instància, primaran els criteris d'avaluació establerts i informats pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i els tipus d'avaluació establerts a l'apartat 'Avaluació' del Verifica.