MD1744 - Malalties Neurològiques i Oftalmològiques

Curs 5 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Treball presencial:
  • Ensenyaments teòrics: Classes Magistrals impartides pel professor. Seran el mitjà principal de transmissió de continguts de caràcter teòric cap als alumnes, fonament de la seua informació en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Englobarà els temes 1-60.
  • Seminaris: Entre ells tindrà lloc l'aprenentatge de coneixements de epidemiologia de les malalties neurodegeneratives i de les diverses tècniques que integren el diagnòstic de imatge i el diagnòstic anatomopatològic. També el coneixement dels principis de la prescripció (grups farmacològics amb les indicacions). Uns altres seminaris consistiran en aprofondir en el diagnostic i tractament de la patologia neuroquirúrgica més frecuent o dels transtorns del moviment. També aprendrem l’exploració oftalmològica amb els seus signes i símptomes més importants i a reconèixer la patología oftalmològica urgent.
  • Tutories: Els conceptes apresos durant els ensenyaments teòrics es consolidaran de manera pràctica en les sessions destinades a aquest efecte. Entre ells tindrà lloc la comprensió de determinades proves mes específiques como son les tècniques electrofisiològiques, l'avaluació neuropsicològica i la radiologia nuclear. També es repassaran els conceptes teòrics amb preguntes tipo MIR.
 
Treball no presencial:
  • Preparació per part de l'alumne del portfolio. En aquest temps els alumnes han de elaborar el portfolio amb les normes que se’ls indicarà.
  • Estudi personal de l'alumne. Aquest temps inclou tot el procés personal d'aprenentatge de l'alumne no consignat en apartats anteriors, el correcte aprofitament dels quals serà comprovat mitjançant les proves teòrica i pràctica.
  • En el desenvolupament de les activitats formatives i el procés avaluador s'empraran plataformes virtuals sempre que s'estime oportú.