MD1744 - Malalties Neurològiques i Oftalmològiques

Curs 5 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

Tipus de prova i ponderació:
  • Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes): 50 %
  • Resolució de casos: 15%
  • Resolució d'exercicis i problemes: 15%
  • Taller d'habilitats i simulació: 20%
Examen escrit/resolució de casos (50% + 15%): 
Aquestes dos parts s’avaluaran juntes amb un exàmen de preguntes amb respostes multiples (4 respostes, una correcta; 3 errors resten un punt).
La matèria a avaluar correspondrà a la donada en les clases teóriques i els coneiximents adquirits a les tutories, seminaris o pràctiques.
L'alumne haurà de superar aquest exàmen amb un 60% per poder sumar les altres parts. 
Esta activitat es recuperable en segona convocatoria. 
 
Resolució d’exercicis i problemes (15%): 
En aquesta part es contaran els seminaris realitzats.
Per poder sumar a la nota final aquesta part, el alumne haurà d'haver assistit als seminaris.
Esta activitat no es recuperable en segona convocatòria. 
 
Taller d'habilitats i simulació (20%): 
Consistirà en diferents estacions amb casos clínics en el que el alumne haurà de saber afrontar cada situació (ECOE).
Esta activitat no es recuperable en segona convocatòria.

Es considera com presentat en una convocatòria a aquell alumne que ha realitzat l'examen escrit.

En última instància, primaran els criteris d'avaluació establerts i informats pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i els tipus d'avaluació establerts a l'apartat 'Avaluació' del Verifica.