MD1743 - Malalties de l'Aparell Digestiu i Endocrinològiques

Curs 5 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMES DE TEORIA

TEMES I CLASSES DE MALALTIES DE L'APARELL DIGESTIU

1. Farmacologia clínica de la patologia digestiva. (Farmacologia Clínica)

Tub Digestiu
ESÒFAG
2. Record anatòmic. Exploracions. Trastorns motors de l'esòfag: Acalàsia. Acalàsia cricofaríngea, altres trastorns motors. Diverticle de Zenker. Altres diverticles. (DIGESTIU).
3. Malalties inflamatòries de l'esòfag: Reflux gastroesofàgic. Esofagitis càustiques. Altres esofagitis. Hèrnia hiatal. (DIGESTIU)
4. Anomalies congènites. Traumatismes i Perforacions. Cirurgia del Reflux. (CIRURGIA)
5. Tumors benignes. Càncer d'esòfag. Esofaguectomies i vies d'abordatge. (CIRURGIA)

ESTÓMAC
6. Record anatòmic. Exploracions. Hemorràgia digestiva alta, generalitats i hemorràgia digestiva alta no **varicosa. (DIGESTIU)
7. Dispèpsia I. Patologia relacionada amb la secreció gàstrica: Gastritis i Úlcera gastroduodenal. Indicacions quirúrgiques de la Malaltia ulcerosa. (DIGESTIU)
8. Dispèpsia II. Patologia relacionada amb la secreció gàstrica: Gastritis i Úlcera gastroduodenal. Indicacions quirúrgiques de la Malaltia ulcerosa. (DIGESTIU).
9. Tumors benignes de l'estómac i duodè. Càncer gàstric. Limfoma gàstric. Gastrectomies. (CIRURGIA)


INTESTÍ PRIM, GRUIX, i ANUS
10. Record anatòmic. Exploracions. Tumors benignes i malignes de l'intestí prim i l’apèndix. Diverticles. (CIRURGIA).
11. Malaltia inflamatòria intestinal I: I. Crohn i colitis ulcerosa. Diagnòstic diferencial entre ambdues. (DIGESTIU).
12. Malaltia inflamatòria intestinal II: Megacolon tòxic. Manifestacions extra-intestinals de la malaltia inflamatòria crònica intestinal. (DIGESTIU).
13. Malaltia celíaca. Enteritis ràdica. Altres enteritis i enterocolitis. (DIGESTIU).
14. Apendicitis aguda i el seu diagnòstic diferencial. (CIRURGIA).
15.Isquèmia mesentèrica. Síndrome adherencial. Obstrucció del còlon i recte. Colitis isquèmiques. (CIRURGIA).
16. Malabsorció. Síndromes diarreics. Diagnòstic diferencial en la diarrea crònica. Síndrome d'intestí curt. Trasplantament intestinal. (DIGESTIU).
17. Càncer colorrectal i altres tumors. (CIRURGIA).
18. Patologia proctològica. Quist pilonidal. Prolapse rectal i úlcera solitària. Traumatismes intestinals i de la regió anal i perineal. (CIRURGIA).
19. Trastorns funcionals i motors intestinals, Síndrome d'Intestí Irritable. Síndrome d’Ogilvie. Incontinència fecal. Restrenyiment. (DIGESTIU).
20. Malaltia diverticular. Hemorràgia digestiva baixa. Angiodisplàsies. (CIRURGIA).
21. Poliposis Colòniques. Poliposi familiar. Síndrome de Lynch. Altres poliposis. (DIGESTIU).

Temari Patologia Hepàtica i Biliopancreàtica
22. Anatomia quirúrgica hepàtica. Exploracions. Hepatectomia. (CIRURGIA).
23. Hepatitis aguda: Concepte. Virus hepatòtrops (A, B, C, D i I). Epidemiologia. Clínica. Formes clíniques (anictèrica, colostàtica, greu i fulminant). Antígens i anticossos: valor diagnòstic. Tractament. Mesures profilàctiques generals i específiques. Possibilitats evolutives (evolució a hepatitis crònica): valoració dels marcadors vírics en la infecció aguda. Generalitats de la Insuficiència hepàtica aguda greu. (DIGESTIU).
24. Hepatitis crònica: Concepte. Etiologia (virus hepatòtrops i altres causes). Classificació (dades anatomopatolòques). Clínica. Diagnòstic (valoració dels marcadors vírics). Evolució. Pronòstic. Tractament (especialment formes víriques) (DIGESTIU)
25.Hepatopaties tòxiques: Concepte. Etiologia. Hepatotoxicitat per fàrmacs. Hepatotoxicitat per alcohol. Esteatosi alcohòlica i hepatitis alcohòlica aguda. Possibilitats evolutives. Diagnòstic. Tractament. Intoxicació aguda per paracetamol. Intoxicació aguda per Amanita phalloides. (DIGESTIU)
26. Hepatopaties autoimmunes: Hepatitis Crònica Autoimmune. Cirrosi Biliar Primària. Colangitis esclerosant primària. (DIGESTIU)
27. Malalties hepàtiques de causa metabòlica i cardíaca: Hemocromatosi primària. Malaltia de Wilson. Malaltia hepàtica grassa no alcohòlica. Fetge d’estasi. (DIGESTIU).
28. Cirrosi hepàtica I: Concepte. Epidemiologia. Etiologia. Concepte de C. Hepàtica compensada i descompensada. Concepte d'insuficiència Hepàtica crònica. Manifestacions clíniques generals. Alteracions analítiques secundàries. (DIGESTIU)
29.Cirrosis hepàtica II: Pla general d'estudi d'un malalt amb sospita de C. Hepàtica. Història natural. Pronòstic. Factors clinicobiològics predictius de gravetat evolutiva (criteris de Child-Pugh i MELD) (DIGESTIU).
30. Complicacions de la cirrosi hepàtica: Hipertensió portal, ascitis, peritonitis bacteriana espontània, encefalopatia hepàtica, síndrome hepatorrenal. (DIGESTIU)
31. Trasplantament hepàtic. Generalitats. Indicacions del trasplantament hepàtic. (DIGESTIU).
32.Litiasis biliar. Colecistitis i Colangitis. (CIRURGIA)
33. Quists de la via biliar. Càncer de vesícula i de les vies biliars. (DIGESTIU)
34. Tumors benignes hepàtics. Quists parasitaris i no parasitaris. (DIGESTIU)
35.Hepatocarcinoma. Altres tumors malignes hepàtics. (DIGESTIU)
36. Càncer de vesícula i vies biliars extra-pancreátiques. (CIRURGIA)
37. Metàstasis hepàtiques colorrectals i neuroendocrines, no-colorrectals i no-neuroendocrines. (CIRURGIA)
38. Anatomia quirúrgica del pàncrees. Exploracions. Pancreatectomies. (CIRURGIA)
39.Pancreatitis aguda. Pancreatitis crònica. Insuficiència pancreàtica. Pancreatitis autoimmune. (DIGESTIU)
40. Tumors benignes i malignes del pàncrees. (CIRURGIA)
41. Traumatismes hepàtics, duodenopancreàtics i esplènics. (CIRURGIA)
42. Patologia quirúrgica de la melsa. Trasplantament pancreàtic. (CIRURGIA)

Temari Miscel·lània de Cirurgia Abdominal (4 Hores)
43. Anatomia quirúrgica de la paret abdominal I. Hèrnia inguinal i inguino-crural. (CIRURGIA)
44. Anatomia quirúrgica de la paret abdominal II. Hèrnies incisionals i altres hèrnies. Tumors de la paret abdominal. (CIRURGIA).
45. Abdomen agut. Diagnòstic diferencial. Peritonitis infeccioses i no infeccioses. (CIRURGIA).
46. Patologia retroperitoneal. Tumors peritoneals. Carcinomatosis peritoneal. Patologia quirúrgica del diafragma. Hèrnies no hiatals. (CIRURGIA).

TEMES I CLASSES MALALTIES ENDOCRINES
47. Farmacologia clínica de la patologia endocrina. (Farmacologia Clínica)
48. Goll. Hipotiroïdisme. (ENDOCRÍ)
49.Hipotiroïdisme. Malaltia de Greus-Basedow. Tiroïditis. (ENDOCRÍ)
50. Nòdul tiroïdal. Càncer de tiroide. (ENDOCRÍ)
51.Hipercalcèmia. Hiperparatiroïdisme. (ENDOCRÍ)
52.Hipocalcèmia. Hipoparatiroïdismo. (ENDOCRÍ)
53. Cirurgia del tiroides. (CIRURGIA)
54. Cirurgia de les paratiroides (CIRURGIA)
55.Hipofunció hipofisària. Síndromes hipotalàmiques. (ENDOCRÍ)
56. Tumors hipofisaris. Alteracions de la secreció d’ADH. (ENDOCRÍ)
57.Hiperfunció corticoidea. (ENDOCRÍ)
58. Hiper i hipomineralcorticismes. (ENDOCRÍ)
59.Hipogonadisme masculí. (ENDOCRÍ)
60. Feocromocitoma. Neoplàsia Endocrina Múltiple. (ENDOCRÍ)
61.Hirsutisme i virilització. (ENDOCRÍ)
62. Tractament quirúrgic dels tumors adrenals. Càncer suprarenal. (CIRURGIA)
63. Diabetis mellitus. Concepte, classificació, epidemiologia i diagnòstic. (ENDOCRÍ)
64. Mecanismes lesionals de la hiperglucèmia. Complicacions agudes de la Diabetis mellitus. (ENDOCRÍ)
65. Complicacions cròniques de la diabetis. (ENDOCRÍ)
66. Tractament de la Diabetis. (ENDOCRÍ)
67. Obesitat. (ENDOCRÍ)
68.Dislipèmies. (ENDOCRÍ)
69. Dietoteràpia. Aspectes bromatològics dels nutrients. (ENDOCRÍ)
70. Avaluació de l'estat nutricional. (ENDOCRÍ)
71. Dietoteràpia en patologies metabòliques, malaltia renal, digestiva i respiratòria. (ENDOCRÍ)
72. Cirurgia de l'obesitat mòrbida i metabòliques. (CIRURGIA)
73. Nutrició enteral i parenteral. (ENDOCRÍ)
74. Cirurgia i seguiment del MEN. (CIRURGIA)
75. Cirurgia del pàncrees endocrí. (CIRURGIA)

SEMINARIS
En total hi haurà:
2 Seminaris d’Endocrinologia
3 Seminaris de Digestiu
4 Seminaris de Cirurgia
1 Seminari d’Epidemiologia
3 Seminaris d’Anatomia Patològica
1 Seminari de Farmacologia
Els seminaris de Farmacologia Digestiva, Epidemiologia i Anatomia Patològica s‘impartiran a la UJI.
Els de seminaris de Cirurgia, Digestiu i Endocrinologia s’impartiran al mateix Serveis dels hospitals al final del matí de pràctiques.

SEMINARIS DE CIRURGIA DIGESTIVA
1. Cirurgia del reflux gastroesofàgic: Cóm llegir i interpretar un article sobre metanàlisi quirúrgica.

2. Estadificació del càncer de recte amb ecografia endorrectal: Cóm llegir i interpretar un article sobre rendiment de proves diagnòstiques.

SEMINARIS DE MEDICINA DIGESTIVA (proposta de temes a desenvolupar)

1.- Pacient amb distensió abdominal i diarrees (en vistes a un correcte coneixement i maneig dels síntomes relacionats amb els trastorns funcionals digestius, signes d'alarma i tècniques pel diagnòstic diferencial.

2.- Valoració d'un pacient amb elevació de transaminases. Algorismes de maneig i aproximació diagnòstica. Diagnòstics diferencials i maneig terapèutic.

3.- Estudi d'un pacient amb dolor abdominal i elevació d'amilases

SEMINARIS ENDOCRINOLOGIA

1. Algoritme diagnòstic del nòdul tiroïdal.
2. Pacient amb SINDROME DE CUSHING
3. Maneig del pacient amb DIABETES MELLITUS TIPUS 2.

SEMINARIS DE CIRURGIA ENDOCRINOLÒGICA

1.- Pacient amb massa cervical.
2.- Aplicació de la cirurgia laparoscòpica en la patologia supra-renal.


PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
Sessions pràctiques: 42 hores de pràctica de laboratori i clínica distribuïdes en 8 pràctiques de cinc hores aproximadament.

PRACTIQUES EN CIRURGÍA DIGESTIVA (4 pràctiques de 5 hores)

L'activitat s’iniciarà el dilluns a les 8,00h en la Sala de Sessions de la planta 5a B amb la presentació de la sessió clínica del Servei de Cirurgia General i Digestiva.
A les 9,00h els alumnes es distribuiran amb els diferents facultatius per les sales quirúrgiques, consultes externes i quiròfan d'acord amb la programació establerta i realitzarà les seues pràctiques al llarg del matí fins a les 13 h.

Les pràctiques es realitzaren acoblant-se a l'esquema de l'activitat assistencial del Servei i es distribueixen en cinc sessions:

SESSIÓ PRÀCTICA 1. Consultes externes. (5 hores presencials). Història clínica. Anamnesi i exploració clínica. Documents clínics. Exploracions complementàries. Interpretació dels resultats. Consentiment informat. Entrenament dels estudiants amb històries i situacions de simulació de pacients amb patologia digestiva.
SESSIONS PRÀCTIQUES 2 i 3. Sala Quirúrgica. (5 hores per sessió). Valoració pre- i post-operatòria.
SESSIÓ PRÀCTICA 4. Quiròfan. (5 hores presencials per sessió). Cirurgia digestiva o endocrina.

PRÀCTIQUES DE DIGESTIU (2 pràctiques de 5 hores)

SESSIÓ PRÀCTICA 1. Consultes externes. (5 hores presencials). Història clínica. Anamnesi i exploració clínica. Documents clínics. Exploracions complementàries. Interpretació dels resultats. Consentiment informat.
SESSIÓ PRÀCTICA 2. Consultes d'endoscòpia. (5 hores presencials). Entrenament dels estudiants amb històries i situacions de simulació de pacients amb patologia digestiva. Aplicació de l'endoscòpia flexible.

Al final de les pràctiques, l'alumne haurà de ser capaç de:

 • Realitzar de forma adequada una història clínica orientada cap a la patologia digestiva: antecedents (mèdics i quirúrgics) personals i familiars del pacient (sense oblidar els antecedents oncològics), descriure els símptomes del pacient i interpretar-los (saber diferenciar entre els signes de funcionament digestiu normals i patològics) i investigar sistemàticament altres possibles símptomes no expressats inicialment pel pacient.
 • Realitzar una exploració física correcta, especialment dirigida a la valoració de patologia gastroenterològica i hepàtica. Saber realitzar una exploració abdominal que incloga la inspecció, auscultació i palpació, distingint entre l’exploració abdominal normal i la patològica (distensió, dolor, presència de masses, visceromegàlies, absència o alteració dels sorolls intestinals...).
 • Saber identificar i explorar els principals punts herniaris de la paret abdominal. Ser capaç de realitzar una exploració ano-rectal bàsica basada en la inspecció i tacte rectal.
 • Elaborar un judici diagnòstic a partir de les dades de l'anamnesi i exploració física
 • Conèixer la indicació de la sol·licitud d'estudis de laboratori, generals i/o específics de patologia digestiva, així com la seua interpretació. Saber interpretar les dades de: hemograma, bioquímica bàsica, enzims hepàtics i pancreàtics, bilirrubina, serologia de virus hepatòtrops, estudi de detecció d’Helicobacter pylori, sang oculta en femta, etc.
 • Conèixer les indicacions, contraindicacions i possibles complicacions de les exploracions endoscòpiques diagnòstiques i terapèutiques més comunes (fibrogastroscòpia, fibrocolonoscòpia, càpsula endoscòpica, ecoendoscòpia i colangiografia retrògrada endoscòpica).
 • Ser capaç d'interpretar una radiografia simple d'abdomen, especialment referent al luminograma intestinal.
 • Estar familiaritzat amb el quiròfan de Cirurgia Digestiva: vies d'abordatge (obertes i mínimament invasives), tipus d’incisió en funció de les mateixes, ús de pròtesis i les seues possibles complicacions. També estar familiaritzat amb les cures postoperatòries bàsiques i les principals complicacions postoperatòries (intraabdominals i de les ferides).
 • Relacionar-se d'una manera adequada amb el pacient i els seus familiars, emprant un llenguatge senzill i adaptat al nivell sociocultural de cada cas.

PRACTIQUES EN ENDOCRINOLOGIA (2 practiques de 5 hores)

SESSIÓ PRÀCTICA 1. Consultes externes. (5 hores presencials). Història clínica. Anamnesi i exploració clínica. Documents clínics. Exploracions complementàries. Interpretació dels resultats. Consentiment informat.
SESSIÓ PRÀCTICA 2. Entrenament dels estudiants amb històries i situacions de simulació de pacients amb patologia endocrina.

Al final de les pràctiques l'alumne ha de ser capaç de:

 • Realitzar històries clíniques a pacients amb patologia endocrinològica. En elles deu constar: Motiu de consulta, antecedents personals i familiars. Malaltia actual i anamnesi per òrgans i aparells.
 • Exploració Física. Judici Clínic: Sospites diagnòstiques inicials (diagnòstic sindròmic basat en la història clínica i diagnòstic diferencial). Exploracions complementàries que demanaria per a l'estudi del pacient, raonades sobre la base dels diagnòstics probables i a la informació que aporten. Diagnòstic definitiu si s'ha arribat al mateix després de tenir tota la informació. Pla terapèutic amb explicació raonada i pronòstic. Seguiment evolutiu: resposta al tractament, efectes adversos, etc. Resum del cas i comentaris si escau.
 • Valorar un informe d'endoscòpia.
 • Hipòfisi. Veure una RMN de hipòfisi.
 • Tiroide. Explorar 5 colls (preferentment amb patologia tiroïdal). Veure una gammagrafia tiroïdal. Veure una ecografia tiroïdal amb nòdul sòlid i una altra amb nòdul quístic. Interpretació general de la radiografia de tòrax PA. Veure una Rx de tòrax amb desviació/compressió de tràquea. Veure un TAC cervico-mediastínic.
 • Paratiroide. Realitzar una exploració d’hipocalcemia: Trouseau i Chvosteck. Veure una gammagrafia amb Sestamibi d'adenoma i una altra d'hiperplàsia.
 • Suprarenals. Interpretació general d'una Rx simple d'abdomen. TAC suprarenal. Gammagrafies
 • Diabetis. Interpretació de test de sobrecàrrega oral de glucèmia. Exploració de ROT, sensibilitat, polsos en un diabètic. Fons d'ull si és possible. Tractament insulínic i ajust de dosi
 • Qualsevol situació no esmentada anteriorment que es puga utilitzar durant la rotació de l'alumne.