MD1742 - Psiquiatria

Curs 5 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

Tipus de prova Ponderació
Examen escrit (test, desenvolupament i / o problemes) 60
Observació / execució de tasques i pràctiques 30
Resolució d'exercicis i problemes 10
Total 100

Sistema d'avaluació:

- Examen final teòric amb preguntes tipus test (60%)
- Pràctiques clíniques. Assistència a pràctiques, rúbrica amb les firmes, i elaboració d'una història clínica individual per part de cada estudiant (30%)
- Preguntes tipus test durant l'examen final sobre diferents casos clínics vists a les sessions de seminaris (10%)

Per aprovar l'assignatura caldrà reunir els criteris següents:
   - Assistir a la totalitat de les pràctiques clíniques hospitalàries programades
   - Assistir almenys al 80% dels seminaris programats i realitzar la prova d'avaluació que allà o durant l'examen final se us requereixi per valorar-ne l'aprofitament
   - Obtindre una puntuació igual o superior a 5 punts (sobre 10) a la prova teòrica, a les pràctiques clíniques (i història clínica) i a l'examen de casos clínics

D'acord amb la normativa d'avaluació de l'UJI, les Pràctiques Clíniques (externes) i Seminaris es consideren activitats docents / avaluadores NO RECUPERABLES en segona convocatòria.

Per superar l'assignatura serà necessari assistir almenys al 80% d'aquestes activitats programades. No és possible recuperar aquestes activitats docents / avaluadores en la segona convocatòria.

Es donarà la consideració de 'Presentat' a l'assignatura als estudiants que s'hagi presentat la prova final de l'examen escrit, o s'hagi presentat al 80% d'activitats d'avaluació obligatòries de l'assignatura.


En darrera instància, primaran els criteris d'avaluació establerts i informats pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual. Aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i els tipus d'avaluació establerts a l'apartat 'Avaluació' del Verifica.