MD1741 - Medicina d'Urgències, Emergències i Malalt Crític

Curs 5 - Semestre 1

Temari

Temari

CLASSES TEÒRIQUES

1.          Suport vital avançat. Valoració del nivell de consciència. Valoració de la respiració. Valoració de la circulació. Maneig de la via aèria

2.          Síndrome de resposta inflamatòria sistèmica i de disfunció-fracasse múltiple d'òrgans: Introducció i definicions de SRIS, CARS, MARS, DMO i FMO. Patrons de resposta a l'agressió. Etiopatogènia i fisiopatologia

3.          Valoració i pauta d'actuació en les alteracions agudes de l'equilibri àcid-base i dels electròlits.

4.          Volèmia eficaç i utilització dels fluids.

5.          Xoc I: Fisiopatologia, tipus i aproximació diagnòstica (monitoratge).

6.          Xoc II: Tractament d'emergència davant una situació de xoc. Actitud davant un pacient amb xoc. Tractament dels diferents tipus de xoc.

7.          Monitoratge en UCI: bàsica i avançada.

8.        Patologia cardiovascular en el malalt crític I: Síndrome coronària aguda. Síndrome coronària aguda amb elevació del segment ST. Síndrome coronària aguda sense elevació del segment ST. Diagnòstic. Tractament. Estratègies de revascularització.

9.          Patologia cardiovascular en el malalt crític II: Urgència-emergència hipertensiva. Insuficiència cardíaca.

10.    Patologia cardiovascular en el malalt crític III: Diagnòstic i tractament de les arrítmies potencialment letals. Mecanismes de producció. Diagnòstic. Tractament farmacològic i elèctric.

11.       Patologia cardiovascular en el malalt crític IV: Patologia de grans gots. Dissecció aòrtica. Aneurisma d'aorta. Tromboembolisme pulmonar.

12.       Valoració i pauta d'actuació en Patologia respiratòria I: Ventilació invasiva i no invasiva. Oxigenoteràpia. Ventilació mecànica invasiva i no-invasiva.

13.       Valoració i pauta d'actuació en Patologia respiratòria II: Insuficiència respiratòria aguda. Lesió pulmonar aguda. Síndrome de distrés respiratori de l'adult.

14.       Valoració i pauta d'actuació en Patologia respiratòria III: Insuficiència respiratòria crònica. Exacerbació aguda del MPOC. Broncoespasme. Estatus asmàtic.

15.     Valoració i pauta d'actuació en la urgència-emergència endocrí-metabòlica. Hipoglucèmia. Cetoacidosi diabètica. Crisi tirotòxica aguda. Coma *mixedematoso. Insuficiència suprarenal aguda.

16.       Valoració i pauta d'actuació en la sepsis greu I: Fisiopatologia. Diagnòstic. Tractament segons la Surviving Sèpsia Campaign.

17.       Valoració i pauta d'actuació en la sepsis greu II: Infeccions greus amb compromís vital. Pneumònia associada a ventilació mecànica. Peritonitis. Meningitis aguda.

18.       Patologia neurològica en el malalt crític I: Coma. Acostament al malalt en coma. Estatus epilèptic.

19.       Patologia neurològica en el malalt crític II: Accident cerebrovascular isquèmic. Accident cerebrovascular hemorràgic. Hemorràgia subaracnoidea.

20.       Patologia neurològica en el malalt crític III: Hipertensió cranial, mort encefàlica i donació d'òrgans.

21.       Politraumatisme I: Maneig general del politraumatisme.

22.       Politraumatisme II: Trauma cranioencefàlic, medul·lar, toràcic i abdominal.

23.       Patologia abdominal en el malalt crític I: Hemorràgia digestiva alta. Disfunció hepàtica. Pancreatitis aguda greu.

24.       Patologia abdominal II: Síndrome compartimental intraabdominal i d'extremitats. Isquèmia mesentèrica, megacòlon tòxic.

25.       Patologia renal en el malalt crític: Fallada renal aguda i tècniques de depuració extrarrenal.

26.     Metabolisme en l'agressió aguda: Resposta metabòlica en el dejuni. Resposta metabòlica en la lesió corporal. Suport nutricional i metabòlic en situacions d'agressió. Càlcul de les necessitats nutricionals en el malalt crític. Via d'aportació de nutrients en el malalt crític.

27.       Intoxicacions agudes I: Intoxicacions medicamentoses.

28.       Intoxicacions agudes II: Intoxicacions no medicamentoses.

29.       Miscel·lània I: Patologia urgent per agents físics externs. Hipotèrmia. Colp de calor. Ofegament. Malalt cremat crític.

30.       Miscel·lània II: Patologia de l'embarassada amb risc vital.

 

CLASSES PRÀCTIQUES


Àrea de Crítics

1. Protocol d'ingrés d'un pacient crític. Exploració i reconeixement.

2. Monitoratge en el malalt crític I. Monitoratge hemodinàmica.

3. Monitoratge en el malalt crític II. Monitoratge respiratori.

4. Monitoratge en el malalt crític III. Monitoratge neurològic.

5. Atenció a la parada cardíaca. Ressuscitació cardiopulmonar.

6. Síndrome Coronària Aguda. Diagnòstic i tractament.


Àrea d’Urgències

1. Triatge

2. Atenció inicial d'un malalt en urgències amb possible risc vital.

3. Maneig de la insuficiència cardíaca-edema agut de pulmó.

4. Abdomen agut.

5. Violència de gènere i malalt terminal


Seminaris

1.  RCP BÀSICA I INSTRUMENTALITZADA

2.  HABILITATS NO TÈCNIQUES. COMUNICACIÓ DE MALES NOTÍCIES. BIOÈTICA EN EL MALALT CRÍTIC.

3.  SÍNDROME CORONÀRIA AGUDA.

4.  OXIGENOTERÀPIA.

5.  ATENCIÓ INICIAL Al TRAUMA.

6.   PRÀCTIQUES INTEGRADES.