MD1741 - Medicina d'Urgències, Emergències i Malalt Crític

Curs 5 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia és fonamentalment teoricopràctica, els ensenyaments teòrics mitjançant classes magistrals impartides pels professors de l'assignatura. Les pràctiques i seminaris es realitzaran distribuint als alumnes en grups, procedint segons metodologia demostrativa, amb retroalimentació positiva individual, la qual cosa permet una avaluació formativa continuada. Per a això s'utilitzaran mètodes didàctics actius, és a dir, de tècniques de grups, del descobriment i interrogatius, a més dels mètodes convencionals expositius i demostratius, de tal manera que l'alumne siga gestor de la seua pròpia docència, utilitzant i valorant la seua pròpia experiència professional. Així doncs l'assignatura s'impartirà mitjançant:

8.1. Bloc teòric:

Les classes teòriques consistiran en l'exposició, per part del professor, dels continguts fonamentals de l'assignatura amb el suport dels mitjans audiovisuals (presentació PowerPoint). Constaran de 30 temes, especificats prèviament. Les presentacions disponibles a l'aula virtual, són esquemes del tema tractat i s'acompanyaran de les referències bibliogràfiques i lectures obligatòries per a la preparació i l'estudi del tema.

Totes les classes (*power *point) estaran disponibles a l'aula virtual.

8.2. Bloc pràtic:

- Seminaris clínics i estudi de casos: Els seminaris consistiran en sessions pràctiques sobre aspectes del temari. Seran sessions interactives, amb participació de tots els alumnes. Els casos clínics seran presentats pel professor i l'estudiant discutirà el cas, amb un diagnòstic diferencial i una proposta terapèutica que es debatrà́ a l'aula, i serà entregada posteriorment al professor una activitat relacionada amb aquesta pràctica o, a través de la plataforma en línia, cada alumne haurà de resoldre una selecció de problemes específicament adaptats a l'aprenentatge dels seminaris.

- Pràctiques hospitalàries: els alumnes seran distribuïts en grups d'acord amb la capacitat de l'hospital assignat. En cada hospital es realitzaran casos teoricopràctics i pràctiques a peu de llit amb malalts reals.

- Lectures critiques: Es facilitaran articles científics relacionats amb l'assignatura, que complementaran el temari. L'estudiant ha de llegir aquests articles i interpretar-los per a la seua posterior discussió a l'aula, seminari o pràctiques hospitalàries. S'aconsella a més la seua lectura per a la preparació de l'examen.

8.3. Tutories:

Procés d'interacció professor estudiant per a seguiment i solució de dubtes.

Estan previstes tutories individuals o en xicotets grups per a contrastar els avanços en l'adquisició de competències i assessorar sobre la resolució dels casos clínics i activitats programades en els seminaris.

 8.4. Estudi personal de l'alumne:

Aquest temps inclou tot el procés personal d'aprenentatge de l'alumne no consignat en apartats anteriors, el correcte aprofitament dels quals serà comprovat mitjançant les proves teòriques i pràctiques.