MD1741 - Medicina d'Urgències, Emergències i Malalt Crític

Curs 5 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

L'examen escrit constarà de dues parts:

     - Part teòrica de 60 preguntes tipus test amb 4 respostes per pregunta (amb cinc preguntes de reserva, que serà un total de 65). Cada tres fallades restarà un punt al total d'encerts.

      -  Part de casos clínics, amb 30 preguntes tipus test amb 4 respostes per pregunta. Cada tres fallades restarà un punt al total d'encerts.

S'exigirà una qualificació mínima de 5 sobre 10 en la nota final per a considerar-se l'assignatura superada. Aquesta qualificació mínima per aprovar s'obtindrà amb la mitjana aritmètica de les dues parts de l'examen escrit (part test i part de casos clínics).

La ponderació de cadascuna de les parts d'examen és d'un 30% en la part tipus test i un 30% en la part de casos clínics, per a aconseguir el màxim de 60% (com figura en la taula de les ponderacions de cada activitat, apartat 10.1).

És imprescindible per a aprovar l'assignatura, tindre l'examen teòric aprovat.

D'acord amb la normativa d'avaluació de l'UJI, les pràctiques clíniques i seminaris es consideren activitats docents / avaluadores no recuperables.

Es considera requisit per a presentar-se a l'examen teòric haver assistit al 80% de les activitats pràctiques i seminaris quan aquests estiguin programats, sent impossible recuperar aquestes activitats en la segona convocatòria.

            Els seminaris i activitats addicionals seran avaluats i s'aplicarà el percentatge corresponent tan sols en el cas d'haver superat la part teòrica de l'examen i complir els requisits especificats en l'apartat anterior. S'inclouen en aquest apartat la resolució dels exercicis i problemes plantejats durant els diferents seminaris (cada seminari aporta un 5% al valor final de la nota de l'assignatura), així com la realització del treball assignat a cada alumne pels professors durant el seu període de pràctiques (el que aporta un 10% a la nota final de l'assignatura).


Durant el curs, i després de finalitzar les classes teòriques, es pujaran a l'aula virtual uns exercicis sense nota, que consistiran en casos clínics amb preguntes de tipus test d'elecció múltiple, amb retroalimentació, que ajudaran a l'alumne a la preparació de les sessions pràctiques i de l'examen. Aquestes activitats seran voluntàries. Alguna de les tutories, s'empraran per a comentar els dubtes que han sorgit amb la resolució d'aquests.


En darrera instància, primaran els criteris d'avaluació establerts i informats pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual. Aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i els tipus d'avaluació establerts a l'apartat 'Avaluació' del Verifica.