MD1738 - Cures Pal·liatives

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Prendrem com a referència el temari proposat per la Societat Europea de Cures Pal·liatives, i al llarg de les diferents classes i seminaris es repartiran els següents continguts:1-GENERALITATS (5%)

A/ Definició CP. Historia CP. Concepte de  Hospice.

Entendre la complexitat del final de la vida, el paper del metge en les cures terminals i la necessitat d'un abordatge multidisciplinari/multidimensional.2-TRACTAMENT DE SÍMPTOMES (60%)

A/ Principis bàsics: tractament  curatiu, tractament pal·liatiu, medicina pal·liativa.

Entendre la possibilitat d'augmentar la qualitat de vida oferint tractament pal·liatiu precoç.

B/ Opcions de tractament: cirurgia, radioteràpia, quimioteràpia, mesures farmacològiques i no farmacològiques.

Entendre les possibilitats de tractament multidisciplinari i la necessitat de valorar individualment a cada pacient a cada moment de la malaltia.

C/ Tractament del dolor: definició de dolor. Fisiopatologia. Tipus de dolor (nociceptiu somàtic i visceral,  neuropàtic). El dolor total. Principis del tractament farmacològic. Fàrmacs  analgèsics no  opioides,  opioides i coadjuvants. Vies d'administració de medicació. Tractament no farmacològic del dolor.

Entendre la complexitat del tractament del dolor i la necessitat d'un abordatge  multidimensional.

Conèixer les possibilitats farmacològiques per a tractar el dolor.

Entendre que el tractament del dolor no consisteix únicament en l'administració de fàrmacs.

Bandejar falsos mites sobre l'ús d’opioides.D) Tractament d'altres símptomes:

- Símptomes gastrointestinals: diarrea, restrenyiment, ili. Nàusees i vòmits. Obstrucció intestinal.

- Símptomes pulmonars: dispnea, tos, raneres,  hemoptisi

- Símptomes  neuropsiquiàtrics:  delírium, insomni, ansietat, depressió.

- Anorèxia, caquèxia. Sigueu, boca seca,  disfàgia, pèrdua de via oral.

- Cures en l'agonia. Sedació pal·liativa.3- ASPECTES PSICOSOCIALS I ESPIRITUALS (15%)

A/ Reaccions psicològiques davant la malaltia crònica i les pèrdues. Impacte en el pacient i la família de la pèrdua d'independència, alteracions físiques, sensació d'inutilitat. Dinàmica familiar. Estratègies d’afrontament. Duel  anticipatori. Factors de risc de duel patològic.

Entendre la importància i el significat de la qualitat de vida en cures pal·liatives. Conèixer les dificultats que planteja la malaltia crònica i la proximitat a la mort. Entendre les necessitats del pacient i de la seua família com una unitat de cures.

B/ Espiritualitat: Esperanza. Revisió de la pròpia vida. Creences.

Entendre la diferència entre religió i espiritualitat.4- ASPECTES ÈTICS I LEGALS (10%)

A/ Decisions al final de la vida. Limitació de l'esforç terapèutic i ordres de no reanimació. Voluntats anticipades.

Entendre els aspectes ètics en relació a les decisions al final de la vida i reflexionar sobre la pròpia actitud cap a la mort.

B/ Cuidats pal·liatius, eutanàsia i suïcidi assistit mèdicament.

Reflexionar sobre el paper del metge enfront de la mort.5- COMUNICACIÓ (10%)

A/ Comunicació verbal i no verbal. Informació al pacient i a la família. Pronòstic. Males notícies. Presa de decisions. Resolució de conflictes.

Comprendre la percepció que té el pacient de la seua malaltia. Aprendre a comunicar.