MD1738 - Cures Pal·liatives

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura els alumnes hauran d'aprovar per separat cadascuna de les parts avaluades:

a)     Resolució d'exercicis i problemes. Resolució de dos casos clínics (30% de la nota): al principi del quadrimestre es presentaran dos casos clínics que els alumnes hauran de resoldre per escrit i presentar abans d’ una data límit el dia de la turoria. Qui no present els dos casos clínics no podrà realitzar l'examen teòric. Els casos hauran de presentar-se a títol individual i cadascun d'ells puntuarà sobre 10. Per a aprovar els casos clínics, els estudiants hauran d'obtenir un mínim de 5 punts de mitjana entre els dos casos. Només es proposaran dos casos clínics per curs que promediaran en qualsevol de les convocatòries d’ examen a les que es presente el alumne, sense posibilitat de recuperació en cas de suspens. Aquesta activitat no és recuperable per a la segona convocatòria. 

b)     Memòria i informe de pràctiques. Pràctiques assistencials (30% de la nota): assistència i presentació d'un treball de valoració multidimensional amb un pla de cures. Es consideraran aprovades amb una nota mínima de 5 punts. En cas de realitzar-se la prova ECOE, la nota d´ aquesta prova promediarà amb la memória de pràctiques. La no-assistència a les mateixes o haver obtingut una nota inferior a 5 punts en la seva avaluació, suposarà no aprovar l'assignatura. Aquesta activitat és una activitat no recuperable a la segona convocatòria i per tant l'alumnat no podrà superar la matèria en aquesta convocatòria si no ha realitzat/aprovat aquesta activitat a la primera convocatòria

c)     Examen teòric (40% de la nota): consistirà en 50 preguntes tipus test i cinc preguntes de reserva sobre els continguts treballats en l'assignatura. Cada pregunta tindrà quatre possibles respostes de les quals només una serà correcta. Cada resposta correcta sumarà un punt. Es restarà un punt per cada tres respostes incorrectes. La puntuació final serà la resultant d'aplicar la fórmula encerts – (errors/3). Els estudiants disposaran de 50 minuts per a respondre l'examen. Es precisa una nota mínima de 5 punts per a aprovar l'examen i  promediar amb els casos clínics i les pràctiques. 


Es considera com presentat l'alumne que, matriculat en l'assignatura, accedisca a l'aula el dia i l'hora fixada en cada convocatòria per a l'examen escrit

 

En última instancia,primaran els criteris d’avaluació establerts i informats pel profesorat responsable de l’assignatura mitjançant l’Aula Virtual,aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i els tipus d’evaluació establerts a l’apartat avaluació del verifica.