MD1737 - Anestesiologia i Terapèutica del Dolor

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

1. Concepte i evolució històrica de l'anestèsia. Aspectes generals dels mètodes i tècniques anestèsiques. Fases de l'anestèsia.

2. Preparació per a l'anestèsia. L'estudipreanestèsic: La seua finalitat i metodologia. Concepte i avaluació del risc  operatori. Medicació  preanestèsica: les seues finalitats i fàrmacs utilizados.la informació al pacient. El consentiment informat.

3. Maneig de la via aèria. Diagnòstic de la via. Dispositius de control.

4. Anestèsia general: Fàrmacs i tècniques utilitzades durant la inducció de l'anestèsia. Inducció d'anestèsia en situacions particulars. Fàrmacs i tècniques utilitzades durant el manteniment i recuperació de l'anestesia. El registre  intraoperatori.

5. El manteniment de l'homeòstasi durant l'anestèsia. Ventilació artificial: ventiladors mecànics i maneres  ventilatòries.  Fluïdoteràpia. Equilibri àcid base.

6. Els estats de sedació. Classificació. Fàrmacs que s'utilitzen en les tècniques de sedació. Característiques de les tècniques de sedació. La informació sobre les tècniques de sedació. Usos dins i fora del quiròfan.

7. Complicacions més importants o freqüents en la pràctica anestèsica. Causes, prevenció i tractament.

8. Anestèsia  intradural i  epidural. Fonaments tècnics i diferències metodològiques. Indicacions, contraindicacions i complicacions d'ambdues tècniques.

9. Anestèsia  locoregional. Concepte i fonaments farmacològics i  neurofisiològics. Bloquejos nerviosos perifèrics. Mètodes i aplicacions. Avantatges i riscos.

10. Anestèsia en situacions especials.

11. Cures  postanestèsiques del pacient quirúrgic. Principals complicacions del període  postoperatori: diagnòstic i tractament de les mateixes.

12. Reanimació o suport vital bàsic. Control de la via aèria: causes d'obstrucció, reconeixement i mesures urgents per a la permeabilització de la mateixa. Ventilació artificial. Causes de parada cardíaca, clínica i procediments de suport circulatori i restauració de la funció cardíaca. Reanimació o suport vital avançat: Restauració de la circulació: utilització de fàrmacs i líquids. Procediments avançats de permeabilització i aïllament de la via aèria. Tècniques d'accés vascular i de monitoratge de paràmetres vitals.

13. Dolor. Fonaments neurofisiològics. Concepte i característiques de diferents tipus de dolor. Metodologia per a l'avaluació del dolor. Dolor agut. El dolor postoperatori com a prototip de dolor agut. Altres tipus de dolor agut i el seu tractament. Dolor crònic. Tipus i tractament específic.

14. Consideracions anestèsiques del pacient crític postquirúrgic. L'ingrés en la Unitat de Reanimació. Mesures de suport del pacient crític postquirúrgic. Complicacions més freqüents d'aquest tipus de pacient. Tècniques avançades en Reanimació.