MD1737 - Anestesiologia i Terapèutica del Dolor

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

8.1 TREBALL PRESENCIAL.

8.1.1 Sessions teòriques: classes magistrals impartides pel professor, que seran el principal mitjà de transmissió d'informació de caràcter teòric a l'alumne.

8.1.2 Sessions pràctiques: seran realitzades a nivell hospitalari, tant en quiròfan, consultes com en unitats de curespostquirúrgiques. Suposen el complement a la informació teòrica rebuda. Permetran a l'alumne aprendre les competències assistencials necessàries i establir contacte amb pacients i familiars en moments crítics.

En la mesura del possible es distribuiran de la següent manera:

- 3 dies quiròfan ( anestèsia general- regional- cures postquirúrgiques, tècniques de dolor).

- 1 dia consulta Unitat de  Preanestèsia/Dolor.

8.1.3 Seminaris: Tindran un caràcter eminentment pràctic. S'impartiran un total de 3 seminaris:

1. Consulta preanestèsica. Relació amb el pacient. Anamnesi. Exploració física. Proves complementàries. Pla anestèsic.

2. Maneig de via aèria i reanimació cardiopulmonar.

3. El Metge general i l'Anestèsia.

Un dels seminaris serà avaluat mitjançant estació ECOE. La resta mitjançant les preguntes que pogueren presentar-se en l'examen teòric.

8.1.4 Tutories: S'incidirà en els aspectes en els quals no s'haja pogut incidir durant els apartats teòrics o pràctics. Resolució de dubtes. Seran un total de 2 hores de tutoria.8.2 TREBALL NO PRESENCIAL.

Estudi personal de l'alumne. Aquest temps inclou tot el procés d'aprenentatge de l'alumne no consignat en apartats anteriors, el correcte aprofitament dels quals serà comprovat mitjançant les proves teòrica i pràctica.

En el desenvolupament de les activitats formatives i el procés d'avaluació s'empraran plataformes virtuals sempre que s'estime oportú.