MD1737 - Anestesiologia i Terapèutica del Dolor

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

40%

Criteris de superació

- 60% examen escrit. Se subdivideix en:

A) Examen de coneixements teòrics (40%)

B) Examen de coneixements adquirits en els seminaris (20%)

- 40% observació i execució de tasques i pràctiques. Desglossada com segueix:

A) 20% taller d'habilitats ECOE. Nota mínima per a superar l'assignatura: 5/10

B) 20%: nota del tutor de pràctiques(10%)+treball personal cas clínic anestèsia(10%). Nota mínima per a superar l'assignatura: 5/10

 

PROVA ESCRITA

L'examen final constarà de 50 preguntes tipus test amb quatre opcions de resposta. 3 preguntes mal contestades restaran una ben (-0.33 per cada pregunta mal).

La qualificació mínima per a superar l'assignatura serà de 5 sobre 10 punts.

 

L'assistència a les pràctiques és de caràcter obligatori. La no assistència a les mateixes o l'haver obtingut una nota inferior a 5 punts en la seua avaluació, suposarà no aprovar l'assignatura. Aquesta activitat (resolució d'exercicis) és una activitat no recuperable en la segona convocatòria i per tant l'alumnat no podrà superar la matèria en aquesta convocatòria si no ha realitzat/aprovat aquesta activitat en la primera convocatòria

L'assistència als seminaris és de caràcter obligatori. La no assistència als mateixos suposarà no aprovar l'assignatura.Aquesta activitat és una activitat no recuperable en la segona convocatòria i per tant l'alumnat no podrà superar la matèria en aquesta convocatòria si no ha realitzat aquesta activitat en la primera convocatòria

Es considerarà com presentat a aquell alumne que, estant matriculat en l'assignatura, accedeixi a l'aula el dia i l'hora fixada en cada convocatòria per a l'examen escrit, el qual haurà de repetir en cada convocatòria. Les notes de la resta de l'avaluació que estiguin superades es guardaran per a la següent convocatòria.


En última instancia,primaran els criteris d’avaluació establerts i informats pel profesorat responsable de l’assignatura mitjançant l’Aula Virtual,aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i els tipus d’evaluació establerts a l’apartat avaluació del verifica.